Регионална колегия София-град и област
ЗА НАС > НОВИНИ > А Р Х И В
Меню
Последна промяна:
30 March 2015 11:40:59

А Р Х И В

* * * * *

Проведени квалификационни курсове:

Тема: ”ОЦЕНКА НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ” - седемдневен курс за банка ДСК. Проведен от 01.02.2013 г. до 07.02.2013 г. Присъствали 29 човека.

Тема: ”ОЦЕНКА НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА” – десетдневен курс за банка ДСК. Проведен от 04.01.2013 г. до 13.01.2013 г. Присъствали 28 човека.

* * * * *

Проведени курсове:

Тема:“MАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ":   Десет дневен курс за оценка на машини и съоръжения, проведен на 27.06 - 06.07.2011 г., организиран съвместно с КНОБ, с цел, подготовка   за явяване на изпит за придобиване на оценителска правоспособност.  Присъствали 28 участника.

Тема:“MАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ" - опреснителен курс, проведен на 8, 9 и 10 Април, 2011 г., организиран съвместно с КНОБ за  подалите документи за явяване на изпит за придобиване на оценителска правоспособност. Присъствали 27 участника.

* * * * *

 Проведени семинари:

Тема: ОЦЕНКА НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА. ПРИМЕРНИ ПАЗАРНИ ОЦЕНКИ НА ОБЕКТИ ВИСОКО СТРОИТЕЛСТВО" . Лектор: инж. Пламен Чернев. Проведен на 08.12.2012 г. в София. Присъствали 25 участника.

Тема: АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПРИ ОЦЕНЯВАНЕ НА ИЗДЕЛИЯ ОТ БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ И ДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ". Лектор: д-р Екатерина Иванова Захариева. Проведен на 01.12.2012 г. в София. Присъствали 18 участника. 

Тема: „ОСОБЕНОСТИ ПРИ ОЦЕНЯВАНЕТО НА ОБЕКТИ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ДРУГИ ФАКТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ”. Лектори: доц.д-р Серафим Петров и инж.Виолета Шентова. Проведен на 07.07.2012 г. в София. Присъствали 14 участника

Тема: ОЦЕНКА НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА. ПРИМЕРНИ ПАЗАРНИ ОЦЕНКИ НА ОБЕКТИ ВИСОКО СТРОИТЕЛСТВО”. Лектор: инж. Пламен Чернев. Проведен на 23-24.06.2012 г. в с. Пчелин. Присъствали 30 участника.

Тема:„ОЦЕНКА НА ВЗЕМАНИЯТА”. Лектори: Д-р Никола Христович и Иванка Христович. Проведен на 02.06.2012 год. Присъствали 40 участника.

Тема: „УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА. РИСКЪТ ВЪВ ФИНАНСОВАТА СФЕРА.”
Лектор: доц.д-р Серафим Петров. Проведен на 21.04.2012 г. в София. Присъствали 14 участника.

Тема: "ИЗГОТВЯНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКИ ДОКЛАД ЗА ЦЕЛИТЕ НА КРЕДИТИРАНЕТО."  Лектори: Ели Петрова и Андреас Муланас. Проведен на 06.04.2012 г. Присъствали 21 участника. 

Тема: „МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАЗАРНИТЕ ЦЕНИ. ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ Наредба Н-9 от 14.08.2006 г. за реда и начините за прилагане на методите за определяне на пазарните цени".  Лектор: Десислава Калудова. Проведен на 18.02.2012 г. Присъствали 28 участника.

Тема: ОЦЕНКА НА НЕЗАВЪРШЕНИ ОБЕКТИ НА КАПИТАЛНОТО СТРОИТЕЛСТВО. ПРИМЕРНИ ПАЗАРНИ ОЦЕНКИ. ПРИМЕРНИ ПАЗАРНИ ОЦЕНКИ" . Лектор: инж. Пламен Чернев. Проведен на 19.11.2011 г. в София. Присъствали 36 участника.

Тема: „УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА. РИСКЪТ ВЪВ ФИНАНСОВАТА СФЕРА.”
Лектор: доц.д-р Серафим Петров, Проведен на 08.10.2011 г. в София. Присъствали 26 участника.

Тема: „ОЦЕНКА НА НЕЗАВЪРШЕНИ ОБЕКТИ НА КАПИТАЛНОТО СТРОИТЕЛСТВО. ОЦЕНКА НА НЕЗАВЪРШЕНИ ОБЕКТИ НА КАПИТАЛНОТО СТРОИТЕЛСТВО. ПРИМЕРНИ ПАЗАРНИ ОЦЕНКИ."  Лектор: инж. Пламен Чернев. Проведен на 10-12.06.2011 г., хотелски комплекс „Rose Village”, кк "Слънчев бряг". Присъствали 25 участника.

Тема: „ИЗГОТВЯНЕ НА ОЦЕНКИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В УСЛОВИЯТА НА НЕСТАБИЛЕН ПАЗАР", семинар с международно участие. Лектори: Ели Петрова и Спиридула Буту - гост от Гърция. Проведен на 14.05.2011 г. в София. Присъствали 64 участника.

Тема:“MЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ  НА ПАЗАРНИТЕ ЦЕНИ.  ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ"
(Наредба Н-9 от 14.08.2006 г. за реда и начините за прилагане на методите за определяне на пазарните цени). Лектор: Десислава Калудова. Проведен на 12.03.2011 г. в София. Присъствали 80 участника.

Тема:  “ФИЗИЧЕСКО ИЗНОСВАНЕ. МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ФИЗИЧЕСКОТО ИЗНОСВАНЕ ПРИ МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ. ГРЕШКИ И ПРОБЛЕМИ ПРИ ОЦЕНКАТА НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ”. Лектор: Соня Йочева. Проведен на 26.02.2011 г. в София. Присъствали 23 участника.

Тема: “МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА ДОХОДОНОСНИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ”. Лектор: Жеко Фетваджиев. Проведен на 12.02.2011 г. в София. Присъствали 81 участника.

Тема: "АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ОЦЕНИТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ. СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА КАДАСТЪРА И ИМОТНАТА РЕГИСТРАЦИЯ". Лектори: проф. д-р ик. н. Душанов, маг. ик. Божидар Кънев, доц. д-р инж. Георги Андонов. Проведен на 22.01.2011 г. в София. Присъствали 21 участника.

Тема: "АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ОЦЕНИТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ. СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА КАДАСТЪРА И ИМОТНАТА РЕГИСТРАЦИЯ". Лектори: проф. д-р ик. н. Душанов, маг. ик. Божидар Кънев, доц. д-р инж. Георги Андонов. Проведен на 23.10.2010 г. в София. Присъствали 112 участника.

* * * * *

Проведени мероприятия:

Коледно празненство  на 21.12.2012 г. в клуб - ресторант "Народно събрание", организирано от Регионална Колегия София-град и София-област.

Коледно празненство и учредяване на "КЛУБ НА ОЦЕНИТЕЛЯ" на 22.12.2011 г. в клуб - ресторант "Народно събрание", организирано от Регионална Колегия София-град и София-област.

Коледно празненство на 11.12.2010 г. в хотел „Витоша” - ресторант „Тоскана”, организирано от Камарата на независимие оценители в България съвместно с Регионална Колегия София-град и София-област.

Благотворителна вечер под мотото "Земята векове е пазила културните ценности на България. Да съхраним наследството си!" , проведена на 13.05.2010 г.
Набраните средства са предоставени за лечение на 12-годишната Таня, болна от левкeмия.

 * * * * *

  Проведени събрания

 05.11.2012 г.

Организационна среща във връзка с Извънредното Общо събрание на КНОБ,  проведена в КОНФЕРЕНТЕН ЦЕНТЪР «ВЕНУС», . Присъствали 72 членове. Предложения на членовете на РК София-град и София-област, направени, обсъдени и приети с мнозинство на организационното събрание.
1. РК София-град и София-област да подкрепи изменение на т.1 от дневен ред на Извънредното ОС с текст :"1. Избор на двама члена за попълване на състава на Комисията по професионална етика", като гласува за следния текст: "1. Избор на Комисия по професионална етика".  Мотивите за това са, че към настоящия момент нямаме законно избрана КПЕ, защото по предвидената т.8 от дневния ред на проведеното редовно ОС на КНОБ от 09.06.2012 г. – „Избор на Комисия по професионална етика.” не беше взето решение от ОС за избор на тази комисия. Следователно състава на цялата КПЕ не е избран и следва да се насрочи в ИОС на КНОБ – „Избор на Комисия по професионална етика.” Редовното общо събрание не беше компетентно да направи частичен избор на членовете на КПЕ, защото в дневния ред на редовното ОС не беше обявен такъв частичен избор, следователно процедурата по избор на КПЕ не е осъществена и трябва на ИОС да започне нова процедура по избор на КПЕ. Изборът на членовете на КПЕ трябва да приключи в едно ОС на КНОБ, защото мандата на всички членове на КПЕ е еднакъв и е равен на мандата на КПЕ. Нито в ЗНО, нито в Устава на КНОБ е предвидено частичен избор на членовете на КПЕ в различни ОС.
2. Предложение за отпадане на т.8 от дневния ред.  Мотивите за това са, че в Редовното ОС на КНОБ това предложение вече беше разглеждано и отхвърлено от ОС. Считаме, че не е редно Извънредното ОС на КНОБ да разглежда повторно вече напълно решен въпрос от Редовното ОС през 2011 г.
3. Направени, обсъдени и гласувани с болшинство предложения за членове на КПЕ от страна на РК София-град и София-област са колегите:
       - Пламен Григоров Чернев
       - Виолета Върбанова Шентова.
Двамата са членове на РК София -рад и София-област, активно работещи като оценители от 1993 г., с доказани професионални качества, каквито считаме, че трябва да притежават членовете на КПЕ.

 Във връзка с решение, взето на проведената на 05.11.2012 г. организационна среща на РК София-град и София-област относно Извънредното Общо събрание на КНОБ, публикуваме Искане за свикване на извънредно общо събрание, изпратено до Председателя на Управителния съвет на КНОБ и  Подписка от 130 членове на КНОБ с мотиви за свикване на извънредното събрание. Пълният текст на искането за свикване на извънредно общо събрание на КНОБ може да намерите ТУК Подписка с мотивите за свикване на извънредно общо събрание на КНОБ, подписана от 130 членове на КНОБ, може да намерите ТУК19.05.2012 г.

Общо събрание, проведено в зала "София", хотел "Орбита". Присъствали 179 членове. Дневен ред:

1. Отчет на Председателя на Съвета на РК за дейността за 2011 г.

2. Отчет на Контрольора на Съвета на РК за дейността за 2011 г.

3. Приемане на Програма за дейността на РК за май 2012 – май 2013 г.

4. Обсъждане на бюджета за 2011 г.

30.04.2011 г.

Общо събрание, проведено в зала "София", хотел "Орбита". Присъствали 108 членове. Дневен ред:

1. Отчет на Председателя на Съвета на РК за дейността за 2010 г. и за периода от 01.01.2011 г. до 30.04.2011 г.

2. Отчет на Контрольора на Съвета на РК за дейността за 2010 г. и за периода от 01.01.2011 г. до 30.04.2011 г.

3. Приемане на Програма за дейността на РК за май 2011 – май 2012 г.

4. Обсъждане на бюджета за 2011 г.

5. Избор на нови членове на съвета на РК.

06.03.2010 г.

Общо събрание, проведено в кино "Влайкова". Присъствали 132 членове. Дневен ред:

1.Отчет на Председателя на Съвета за дейността на Регионалната колегия за периода 31.08.2009 г. - 28.02.2010 г.

2. Отчет на Контрольора на Регионалната колегия за периода 31.08.2009 г. - 28.02.2010 г.

3. Обсъждане и приемане на Програма за дейността на Регионалната колегия за периода Март 2010 г. - Март 2011 г.

4. Избор на Комисии към Съвета на Регионалната колегия.

30.08.2009 г.

Учредително събрание, състояло се в читалище "Димчо Дебелянов", София, жк "Яворов". Учредители - 65 независими оценителя, членове на Камарата на независимите оценители в България. 

Powered by CMSimple | Template Design by NMuD