Регионална колегия София-град и област
ЗА НАС > НОВИНИ > Актуално
Меню
Последна промяна:
30 March 2015 11:40:59

Актуално

УВАЖАЕМИКОЛЕГИ,                                                                                                                                                 
РК СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ към КНОБ 

ПРЕДЛАГА НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ
КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР – ДИСКУСИЯ НА ТЕМА:

„СПЕЦИФИЧНИ ОЦЕНКИ НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ“
ЛЕКТОР: инж. маг.ик. Соня Йочева

  • Консултант и Сертифициран оценител на: машини и съоръжения; търговски предприятия и вземания; финансови активи и финансови институции.
  • Преподавател в курсовете за оценители на цели предприятия и  машини и съоръжения
  • Дългогодишен оценител по посочените правоспособности, член на КНОБ и РК София-град и София-област

Подробна програма може да изтеглите от ТУК                                                
Дата:    07.03.2015 год. (събота)
Място:  гр. София, Зала № 2 в сградата на Федерацията на НТС в гр. София, на ул. „Г.С.Раковски”  № 108, ет 2.
На всички участници в семинара ще се издаде Удостоверение от КНОБ, което се зачита за изпълнение задължението на независимите оценители по чл. 18 т. 2, по реда на чл. 22 ал. 3 т. 4 от ЗНО.
 

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ:   
  192 лв. с ДДС - за нечленуващи   в   КНОБ
  144 лв. с ДДС - за членовете  на КНОБ - отстъпка от 25%
    96 лв. с ДДС - за членовете  на всички РК - отстъпка от 50%
Цената включва: работни материали, кафе-паузи и лек обяд.
БРОЙ НА УЧАСТНИЦИТЕ В СЕМИНАРА: до 40 участника.

Регистрационната  карта може да се изтегли от ТУК.                                                                         
Попълнената регистрационна карта изпратете на е-mail: src.ciab@geobiz.net      
Краен срок за подаване на Регистрационни карти и плащане:   27.02.2015 г. (петък)

Плащане (по банков път):
Юробанк България AД,    
IBAN: BG72BPBI79421079501605,  
BIG: BPBIBGSF
КНОБ - Регионална колегия София-град и София-област
Основание за плащане: Такса семинар на 07.03.2015 г. 
на........................................................................................................
    Име, Презиме, фамилия
ВНИМАНИЕ:
Желаещите да посетят семинара могат да се информират на телефоните на офиса        -02/ 986 47 16, 0884 440 990 или на e-mail: src.ciab@geobiz.net -  Райна Бойдева
 

 * * * * *

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ
Съветът на Регионална колегия /РK/ София-град и София-област към КНОБ на основание чл.30(5) от Устава  на КНОБ  и чл.13(3) от Правилника за учредяването, устройството и дейността на РК на КНОБ, свиква редовно Общо събрание в гр. София на 13.03.2015 г. (петък), в 15.00 часа в  Конферентен център „ВЕНУС” на бул. „Дондуков” № 9 ет.2, вход от ул. „Бачо Киро”.
Регистрацията започва в 14.30 ч. на 13 март 2015 г.  във фоайето пред  залата.
Общото събрание ще се проведе  при следния дневен ред:
1. Приемане на дневния ред на ОС.
2. Избор на Председател и Временни комисии на ОС.
3. Отчет на Председателя на Съвета на РК за дейността за 2014 г. Отчет на Бюджета на РК за 2014 г.
4. Отчет на Контрольора на РК за 2014г.
5. Обсъждане и приемане на Проекта на  програма за дейността на РК за 2015 г.
6. Обсъждане  и приемане на Проекта на  бюджета на РК за 2015 г.
7. Разни
При липса на кворум на основание чл.20 от Устава и чл.14(1) от Правилника за учредяването, устройството и дейността на РК на КНОБ, събранието се отлага с един час и се провежда в същия ден на същото място и при същия дневен ред от 16 часа.
Регистрацията започва в 14.30 ч. на 13 март 2015 г.  във фоайето пред  залата.
Всеки присъстващ редовен член на РK София-град и София-област може да представлява с пълномощно още до 3-ма редовни членове. Присъстващите на събранието членове на РК следва да представят документ за самоличност, а упълномощените лица – и оригинали на пълномощни.
За да присъствате на Общото събрание на РК София-град и София-област с право на глас, трябва да сте внесли членския внос за 2014 година. Напомняме ви, че срока за плащането на членския внос за 2015 година е до 31.03.2015 г. Тези независими оценители, които искат да станат нови членове на РК София-град и София-област от 2015 г., трябва да платят членския си внос за 2015 г. до 11.03.2015 г.  
Членският внос се заплаща по банковата сметка на   РK София-град и София-област:
„ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД
IBAN: BG72BPBI79421079501605
BIC: BPBIBGSF
КНОБ - РK София-град и София-област
В основание  за плащане се записва:

Членски внос за 2015 г. на .............................
                                                  Име, презиме, фамилия
Молим да потвърдите присъствието си до 10.03.2015г. и да изпратите Регистрационни карти, заедно с Пълномощните на e-mail: src.ciab@geobiz.net, или ciab.sofia@gmail.com с цел отпечатване на делегатските карти.
Регистрационна карта можете да изтеглите ТУК
Пълномощно можете да изтеглите ТУК

 * * * * *

СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ КНОБ И АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
Във връзка с подписаното на 12.02.2015 г. споразумение между Камарата на независимите оценители  в България и Агенция по вписванията относно изготвяне на специален отделен регистър от сертифицирани оценители, на които да се възлага от Агенцията по вписванията извършването на оценки за нуждите на Агенция по вписванията, всички оценители, които желаят да бъдат вписани в посочения специален отделен регистър следва в кратък срок (по възможност до една седмица) да предоставят в КНОБ лично или с куриер:
1.  Декларация по образец
2.  Персонални данни за нуждите на вписването:
- име - собствено, бащино и фамилно;
- пощенски код;
- населено място;
- адрес за кореспонденция;
- електронен адрес;
- мобилен номер;
- служебен номер и факс;
- оценителска правоспособност;
- наличие на електронен подпис от оценителя;
- Декларация – оригинал.
 
 Декларация, можете да изтеглите ТУК
 Споразумение между КНОБ и Агенция по вписванията, можете да изтеглите ТУК

* * * * *

СЪОБЩЕНИЕ
Съгласно решение на УС на КНОБ от 17.01.2015 г., срокът за внасяне на членския внос за 2015 г. е 31.03.2015 г. Размерът  на членския внос е 120 лв.
Заплащането на членския внос се извършва  по банков път.
КНОБ, РК София-град и София-област
IBAN: BG72 BPBI 7942 1079 5016 05
BIC: BPBIBGSF
Банка: „Юробанк България” АД
В платежното нареждане  се вписват задължително:
1. Основание за превод:
Членски внос за 2015 г. на.........(трите имена )
2. Наредител:
2.1. Трите имена и ЕГН на вносителя  (ако се внася от физическо лице),
2.2. Име на фирма и Булстат на вносителя  (ако се внася от юридическо  лице).
Моля, не чакайте последния срок!
 Всички членове на РК София-град и София-област на основание чл.18, ал.1.,т.5, заплащат членския си внос по цитираната по-горе банкова сметка на Регионална колегия.
ВНИМАНИЕ!!!
Настоящото съобщение се отнася за тези членове на регионалната колегия, които все още не са платили членския си внос за 2015 година.

* * * * *

 

 Уважаеми колеги,
Съветът на Регионална колегия  София-град и София-област към Камарата на независимите оценители в България  ви кани да отпразнуваме заедно настъпването на Коледните и Новогодишни празници на 12.12.2014 г. /петък/ от 18.30 ч., в клуб - ресторант "Народно събрание" с вход откъм "Ротондата”.
Кувертът за тържеството е 30 лева.
За членовете на Регионална колегия  София-град и София-област кувертът е 15 лева, като останалите 15 лева се поемат от Регионалната колегия.

Желаещите да се повеселят с нас, приятели на нашите членове са добре дошли.
За доброто ни настроение през цялата вечер ще се грижи диджей.
Молим всички желаещи, да потвърдят своето участие до 17.30 ч. на 05.12.2014 г., с оглед уточняване на броя на участниците, като до тази дата се  внесе и стойността  на куверта, в офиса на Регионалната колегия.
За справки:  тел: 02/9864716, 0884 440 990 и e-mail: src.ciab@geobiz.net,  Райна Бойдева.
Татяна Илева
Председател на Съвета
на РК София-град и София-област към КНОБ
София 1000
пл." Славейков"№6, ет.2, офис 13

* * * * *

Уважаеми колеги,
Измина 1 месец от Делегатското Общо Събрание на КНОБ, състояло се на 18.10.2014 г., време достатъчно, за да бъдат конституирани новоизбраните Управителен съвет/УС/ и Контролен съвет /КС/ на КНОБ и да започнат своята отговорна работа за издигане престижа на професията „независим оценител” и на КНОБ като професионална организация.
Да пожелаем на всички успех, търпение и много сила!  На избраните по предложение на РК София-град и София-област : доц. д-р  Виолета Касърова, доц. д-р Венета Коцева и доц.д-р  Иван Митев – за членове на УС и инж.Виолета Шентова и адв.Кирил Михов за членове на КС ,  пожелаваме да изпълнят  достойно поетата голяма отговорност.
ИЗБРАНИТЕ  ЧЛЕНОВЕ НА УС И КС ЗА ВТОРИЯ 4 ГОДИШЕН МАНДАТ ПО БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ СА:
    УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Светла Захариева Дерменджиева – Председател на УС
ЧЛЕНОВЕ:
1. Виолета Стоянова Касърова                 
2. Венета Иванова Коцева             
3. Иво Ангелов Костов                      
4. Иван Коев Митев                     
5. Красимира Иванова Петкова             
6. Марияна Панайотова Арабаджиева 

    КОНТРОЛЕН СЪВЕТ
Борис Кирилов Гиздаков- Председател на КС       
ЧЛЕНОВЕ:
1. Виолета Върбанова Шентова               
2. Стефан Иванов Бянов               
3. Кирил Владимиров Михов       
4. Иван Димитров Димов
 

* * * * *

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ КЪМ УНСС
И
РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ КЪМ КНОБ


   ПРЕДЛАГА НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ
     СЕМИНАР – ДИСКУСИЯ НА ТЕМА:
“ПРЕОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ ЗА СЧЕТОВОДНИ ЦЕЛИ”


ЛЕКТОРИ:
Снежана Башева, професор, доктор по икономика, в Катедра счетоводство и анализ на УНСС.
Декан на финансово – счетоводен факултет на УНСС, дипломиран експерт-счетоводител (регистриран одитор), лектор по  дисциплините „ Основи на счетоводството”,”Финансово счетоводство”,” Счетоводство на предприятия в несъстоятелност и ликвидация”, ”Спецкурс по финансово счетоводство”,”МСС /МСФО”,” Концептуални основи на стандартизацията в счетоводството” в УНСС. Практикуващ оценител, притежаващ правоспособност за оценка на  Търговски предприятия и вземания. Член на РК София-град и София-област към Камарата на независимите оценители в България (КНОБ),

Румяна Пожаревска, доцент, д-р по икономика в Катедра счетоводство и анализ на УНСС.
Работи в областта на финансовото счетоводство, проблемите на интелектуалната собственост и финансовите отчети на организациите с нестопанска цел.

Калина Кавалджиева, д-р по икономика към в Катедра счетоводство и анализ на УНСС.
Работи в областта на проблемите свързани  с отчитането, анализа и оценяването на капитала на предприятията. Оценител на Търговски предприятия и вземания.

Поканата можете да изтеглите  от ТУК.                                              
Подробна програма може да изтеглите от ТУК.

Дата:    29.11.2014 год. (събота)
Място: гр. София, Голяма конферентна зала на УНСС.


На всички участници в семинара ще се издаде Удостоверение от КНОБ, което се зачита за изпълнение задължението на независимите оценители по чл. 18 т. 2, по реда на  чл. 22 ал. 3 т. 4 от ЗНО.
 Такса за участие:   
 
  192 лв. с ДДС - за другите участници       
  144 лв. с ДДС - за членове на КНОБ - отстъпка от 25%
   
96 лв. с ДДС - за членове на РК София-град и София-област  - отстъпка от 50%

Цената включва: работни материали, кафе-паузи и лек обяд .
Брой на участниците в семинара: до 40 участника.
Регистрация за участие: 
Регистрационната  карта може да се изтегли от ТУК.                                                                         
Попълнената регистр. карта изпратете на е-mail: src.ciab@geobiz.net или ciab.sofia@gmail.com  
      
Краен срок за подаване на Регистрационни карти и плащане:   21.11.2014 г. (петък)
Плащане (по банков път):
ЮРОБАНК  БЪЛГАРИЯ  АД,    
IBAN: BG72BPBI79421079501605,  
BIG: BPBIBGSF
КНОБ - РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ
ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ: ТАКСА СЕМИНАР НА 29.11.2014 г. 
на........................................................................................................
    ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ВНИМАНИЕ:
Желаещите да посетят семинара могат да се информират на телефоните на офиса - 02/ 986 47 16, 0884 440 990 или на e-mail: src.ciab@geobiz.net или ciab.sofia@gmail.com   -  Райна Бойдева.


* * * * *

Уважаеми дами и господа,
Регионална колегия София-град и София-област към
Камара на независимите оценители в България (КНОБ)


има удоволствието да ви покани да вземете участие в Конференция с международно участие на тема:


”Оценка на недвижими имоти за целите на кредитирането”


Конференцията е основно акцентирана върху Директива 2014/17/EU на Европейския парламент и на Съвета от 04.02.2014 год., и изготвяне на оценки за целите на кредитирането.
В отделните дискусионни панели на конференцията са поканени и ще вземат участие членове на Борда на “Националната асоциация на дипломираните
експерт-оценители в Румъния” - ANEVAR, членове на Съвета на РК София-град и София-област, представители на банкови институции в България.

Конференцията ще се проведе на 08.11.2014 год. от 9.00 часа в хотел “Шератон”, зала „Средец”.  Регистрацията започва в 08.30 часа във фоайето пред залата.

Подробности за Конференцията можете да видите в ПРОГРАМАТА, която можете да изтеглите ТУК.

В конференцията ще вземат участие всички членове на борда на ANEVAR.

Такса за участие :
72.00 лв.— за членове на РК София-град и София-област към КНОБ;
144.00 лв.— за всички останали участници.

Сумите се превеждат по банков път в:

Банка: ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ
BIC: BPBIBGSF
IBAN: BG72 BPBI 79421 079501 605
Титуляр :  КНОБ - РК София-град и София-област

В основанието за плащане се вписва : Такса Конференция на 08.11.2014 г. и трите имена на участника.
Максимален брой на участниците — 60 човека.


Регистрационните карти за участие в конференцията, придружени с платежно нареждане  се приемат до 06.11.2014 г. на email: src.siab@geobiz.net

Регистрационна карта можете да изтеглите
ТУК
 

 

* * * * *

Уважаеми, участници,
1.    Тридневният практически курс по Оценка на търговски предприятия и вземания ще се проведе на 24-26.10.2014 г. в Зала № 2 на Федерацията на научно-техническите съюзи на ул. Г.С.Раковски № 108, ет. 2.
Списъкът на участниците в курса можете да видите ТУК

2.    Тридневният практически курсове по Оценка на недвижими имоти ще се проведе на 24-26.10.2014 г. в Зала № 1 на Федерацията на научно-техническите съюзи на                               ул. Г.С.Раковски № 108, ет. 2. 
Списъкът на участниците в курса можете да видите ТУК

Регистрацията на участниците в двата курса започва от 08.30 до 09 часа на 24.10.2014 г. във фоайето на 2-ри етаж пред залите на посочения адрес.
 

* * * * *

РК София-град  и София-област към КНОБ
организира на 07-09.11.2014 г. тридневен практически курс за участници, които имат специализирани знания, получени от предварителна подготовка по оценка на машини и съоръжения. Учебната програма акцентира върху решаването на задачи, казуси и тестове, съобразени с темите в обявения от КНОБ Конспект за явяване на изпит за придобиване на оценителска правоспособност „Оценка на машини и съоръжения”.
Ръководител на курса: доц. д-р инж. Иван Митев
Курсът ще се проведе в сградата на Федерацията на НТС – София,
ул. „Г.С.Раковски” № 108, етаж 2.

1. Регистрация за участие:

Лично: в офиса на РК София град и София област, пл.”Славейков № 6, ет.2, офис 13, 02/986 47 16 и моб. 0884 440 990 и изпращане на попълнено заявление на следния имейл: src.ciab@geobiz.net  и ciab.sofia@gmail.com  до 27.10.2014 г.

2. Цената на курса е 340 лв. с ДДС и включва:
•    работни материали - лекции, упражнения, тестове и учебни пособия;
•    кафе – паузи

3.  Плащане (по банков път): до 31.10.2014 г.
Банка: ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ
BIC: BPBIBGSF
IBAN: BG72 BPBI 79421 079501 605
Титуляр :  КНОБ - РК София-град и София-област
В основанието за плащане се вписва : Такса курс МиС и трите имена на участника.

4.   Потвърждаване на участието:

След извършено плащане се представя копие на платежно нареждане в офиса РК София-град и София-област или на src.ciab@geobiz.net  и ciab.sofia@gmail.com.

5.  Максимален брой участници : 40
Групата на участниците в обучението се формира по реда на подаване на Заявление за участие и след  заплащане на таксата за участие. Заявлението може да изтеглите ТУК 
С предимство се ползват членовете на РК София-град и София-област.

График за провеждане на курса: от 13 ч. до 18 ч. на 07.11.2014г. и
 от 9.00ч. до 17.00 ч.  на 08 и 09.11.2014 г.

Лекторски екип:

•    доц. д-р инж. Ив.Митев - ръководител на курса
•    инж. Соня Йочева
•    маг. ик. Пламен Данаилов
•    адв. Павлина Кючукова
•    д-р  Иво Ликов
ВАЖНО!!!!!! За всички срокове и документи за явяване на изпит, както u Конспектът за "Машини и съоръжения" можете да се информирате на сайта на КНОБ в НОВИНИ - АКТУАЛНО.   Дата за изпит за придобиване на оценителска правоспособност по "Машини и съоръжения" е  на 16 ноември 2014 г. /неделя/.
За участниците от други населени места, Регионална колегия София-град и София област предлага координати на два хотела за настаняване, които са в близост до сградата за обучение:
www.booking.com/Rila-Hotel‎,тел.: 02 937 9136
booking.com/Slavyanska-Beseda, тел.: 02 9801303 и 02 9812523
 

* * * * *


РК София-град  и София-област към КНОБ
организира на 31.10-02.11.2014 г. тридневен практически курс за участници, които имат специализирани знания, получени от предварителна подготовка по oценка на земеделски земи и трайни насаждения. Учебната програма акцентира върху решаването на задачи, казуси и тестове, съобразени с темите в обявения от КНОБ Конспект за явяване на изпит за придобиване на оценителска правоспособност „Оценка на земеделски земи и трайни насаждения”.
Ръководител на курса: доц. д-р Георги Андонов
Курсът ще се проведе в сградата на Федерацията на НТС – София, ул. „Г.С.Раковски” № 108, етаж 2.

1. Регистрация за участие:
Лично: в офиса на РК София-град и София-област, пл.”Славейков № 6, ет.2, офис 13, 02/986 47 16 и моб.: 0884 440 990 и изпращане на попълнено заявление на следния имейл: src.ciab@geobiz.net  и ciab.sofia@gmail.com  до 24.10.2014 г.

2. Цената на курса е 360 лв. с ДДС и включва:
•    работни материали - лекции, упражнения, тестове и учебни пособия;
•    две кафе – паузи на ден.

3.  Плащане (по банков път): до 27.10.2014 г.
Банка: „ЮРОБАНК  БЪЛГАРИЯ” АД
BIC: BPBIBGSF
IBAN: BG72 BPBI 79421 079501 605
Титуляр :  КНОБ - РК София-град и София-област
В основанието за плащане се вписва : Такса  курс ЗЗТН и трите имена на участника.

4.   Потвърждаване на участието:
След извършено плащане се представя копие на платежно нареждане в офиса РК София-град и София-област или на src.ciab@geobiz.net  и ciab.sofia@gmail.com.

5.  Максимален брой участници : 40
Групата на участниците в обучението се формира по реда на подаване на Заявление за участие и след  заплащане на таксата за участие. Заявлението може да изтеглите ТУК 
С предимство се ползват членовете на РК София-град и София-област.

График за провеждане на курса: от 09 до 17.30 часа от 31.10 - 02.11.2014 г.

Лекторски екип:

•    доц. д-р Георги Андонов - ръководител на курса
•    адв. Павлина Кючукова
•    доц.Маргарита Мондешка
•    д-р   Нигохос Канарян    
•    инж. Маргарита Трифонова
•    инж. Петър Каменов
ВАЖНО!!!!!! За всички срокове и документи за явяване на изпит, както u Конспектът за "Земеделски земи и трайни насаждения" можете да се информирате на сайта на КНОБ в НОВИНИ - АКТУАЛНО. Датата за изпит за придобиване на оценителска правоспособност по „Земеделски земи и трайни насаждения” е  на 23 ноември 2014 г. /неделя/.
Регионална колегия София-град и София-област ще съдейства на участниците от други населени места за настаняване в хотел, след като заявят желанието си предварително в офиса на Регионалната колегия.
 

* * * * *


РК София-град  и София-област към КНОБ
организира на 24-26.10.2014 г. тридневен практически курс за участници, които имат специализирани знания, получени от предварителна подготовка по oценка на недвижими имоти. Учебната програма акцентира върху решаването на задачи, казуси и тестове, съобразени с темите в обявения от КНОБ Конспект за явяване на изпит за придобиване на оценителска правоспособност „Оценка на недвижими имоти”.
Ръководител на курса: доц. д-р Георги Андонов
Курсът ще се проведе в сградата на Федерацията на НТС – София, ул. „Г.С.Раковски” № 108, етаж 2.

1. Регистрация за участие:
Лично: в офиса на РК София-град и София-област, пл.”Славейков № 6, ет.2, офис 13, 02/986 47 16 и моб.: 0884 440 990 и изпращане на попълнено заявление на следния имейл: src.ciab@geobiz.net  и ciab.sofia@gmail.com  до 17.10.2014 г.

2. Цената на курса е 360 лв. с ДДС и включва:
•    работни материали - лекции, упражнения, тестове и учебни пособия;
•    две кафе – паузи на ден.

3.  Плащане (по банков път): до 21.10.2014 г.
Банка: „ЮРОБАНК  БЪЛГАРИЯ” АД
BIC: BPBIBGSF
IBAN: BG72 BPBI 79421 079501 605
Титуляр :  КНОБ - РК София-град и София-област
В основанието за плащане се вписва : Такса курс НИ и трите имена на участника.

4.   Потвърждаване на участието:
След извършено плащане се представя копие на платежно нареждане в офиса РК София-град и София-област или на src.ciab@geobiz.net  и ciab.sofia@gmail.com.

5.  Максимален брой участници : 40
Групата на участниците в обучението се формира по реда на подаване на Заявление за участие и след  заплащане на таксата за участие. Заявлението може да изтеглите ТУК
С предимство се ползват членовете на РК София-град и София-област.

График за провеждане на курса: от 09 до 17.30 часа от 24 - 26.10.2014 г.

Лекторски екип:
•    доц. д-р Георги Андонов - ръководител на курса
•    д-р   Нигохос Канарян
•    адв. Павлина Кючукова
•    инж. Георги Георгиев
•    инж. Петър Савов
ВАЖНО!!!!!! За всички срокове и документи за явяване на изпит, както и Конспектът за "Недвижими имоти" можете да се информирате на сайта на КНОБ в НОВИНИ - АКТУАЛНО. Датата за изпит за придобиване на оценителска правоспособност по "Недвижими имоти" е  на 15 ноември 2014 г. /събота/.
Регионална колегия София град и София област ще съдейства на участниците от други населени места за настаняване в хотел, след като заявят желанието си предварително в офиса на Регионалната колегия.
 

* * * * *


РК София-град  и София-област към КНОБ
организира на 24-26.10.2014 г. тридневен практически курс за участници, които имат специализирани знания, получени от предварителна подготовка по оценка на търговски предприятия и вземания. Учебната програма акцентира върху решаването на задачи, казуси и тестове, съобразени с темите в обявения от КНОБ Конспект за явяване на изпит за придобиване на оценителска правоспособност „Оценка на търговски предприятия и вземания”.
Ръководител на курса: доц. д-р Виолета Касърова
Курсът ще се проведе в сградата на Федерацията на НТС – София, ул. „Г.С.Раковски” № 108, етаж 2.
1. Регистрация за участие:

Лично: в офиса на РК София град и София област, пл.”Славейков № 6, ет.2, офис 13, 02/986 47 16 и моб.: 0884 440 990 и изпращане на попълнено заявление на следния имейл: src.ciab@geobiz.net  и ciab.sofia@gmail.com  до 17.10.2014 г.

2. Цената на курса е 360 лв. с ДДС и включва:
•    работни материали - лекции, упражнения, тестове и учебни пособия;
•    две кафе – паузи на ден.

3.  Плащане (по банков път): до 21.10.2014 г.
Банка: „ЮРОБАНК  БЪЛГАРИЯ” АД
BIC: BPBIBGSF
IBAN: BG72 BPBI 79421 079501 605
Титуляр :  КНОБ - РК София-град и София-област
В основанието за плащане се вписва : Такса курс ТПВ и трите имена на участника.

4.   Потвърждаване на участието:
След извършено плащане се представя копие на платежно нареждане в офиса РК София-град и София-област или на src.ciab@geobiz.net  и ciab.sofia@gmail.com.

5.  Максимален брой участници : 40
Групата на участниците в обучението се формира по реда на подаване на Заявление за участие и след  заплащане на таксата за участие. Заявлението може да изтеглите ТУК 
С предимство се ползват членовете на РК София-град и София-област.

График за провеждане на курса: от 09 до 17.30 часа от 24- 26.10.2014 г.
Лекторски екип:

•    доц. д-р Виолета Касърова - ръководител на курса
•    д-р Нигохос Канарян
•    адв. Павлина Кючукова
ВАЖНО!!!!!! За всички срокове и документи за явяване на изпит, както и Конспектът за "Търговски предприятия и вземания" можете да се информирате на сайта на КНОБ в НОВИНИ - АКТУАЛНО. Датата за изпит за придобиване на оценителска правоспособност по "Търговски предприятия и вземания" е  на 22 ноември 2014 г. /събота/.
Регионална колегия София град и София област ще съдейства на участниците от други населени места за настаняване в хотел, след като заявят желанието си предварително в офиса на Регионалната колегия.
 

* * * * *

 Генералната асамблея на ТЕГОВА ще се проведе в Рига на 25 октомври 2014 г.  (събота) от 9.30 до 16.00 часа в хотел Радисън Блу Рига. За повече информация ТУК.

* * * * *

ПОКАНА за Общо събрание на КНОБ

Управителния съвет на Камарата на независимите оценители в България на основание чл. 29, т. 1 във връзка с чл. 25, ал. 2 от Закона за независимите оценители и чл. 17, ал. 4 във връзка с ал. 2 от Устава на КНОБ по собствена инициатива свиква делегатско отчетно-изборно събрание, което да се проведе на 18 и 19 октомври 2014  г. от 08.30 часа в гр. София на адрес ул. „Г. С. Раковски” № 108, сградата на ФНТС при следния дневен ред:
    1. Мандатен отчет за дейността на УС за периода 2009 – 2014 г. /включително финансов отчет/.
    2. Мандатен отчет за дейността на КС за периода 2009 – 2014 г.
    3. Освобождаване от длъжност и отговорност на членовете на Управителния съвет.
    4. Освобождаване от длъжност и отговорност на членовете на Контролния съвет.
    5. Избор на членове на Управителния съвет.
    6. Избор на Председател на Управителния съвет.
    7. Избор на членове на Контролния съвет.
8. Избор на Председател на Контролния съвет.
9. Изключване на членовете на КНОБ, неплатили членски внос.
Регистрацията на делегатите ще се извърши от 07.00 до 08.30 часа на 18.10.2014 г. При липса на кворум на основание чл. 26, ал. 1 от ЗНО събранието ще се отложи с 1 час и ще започне в 09.30 ч. на 18 октомври 2014 г., независимо от броя на присъстващите делегати.
 

 * * * * *

Уважаеми колеги,

Уведомяваме ви, че Банка ДСК ЕАД обявява свободна позиция за длъжността "Експерт - одобрител на оценки (Оценител, недвижимо имущество)". За повече информация - ТУК. 

* * * * *

Делегатското Общо Събрание на КНОБ ще се проведе на 18 и 19 октомври 2014 г., съгласно взетото решение на заседание на УС, състояло се на 01.09.2014 г.

На основание чл. 17, ал. 6 от Устава на КНОБ Съветът на  РК София-град и София-област свиква Общо събрание на 04 октомври 2014 г. от 10: 00 часа в Зала №3 на Федерацията на научно-техническите съюзи, София, ул. Г.С.Раковски  № 108, ет, 2 при следния дневния ред :
1.    Избор на делегати  за Делегатското Общо Събрание на КНОБ
2.    Други

При липса на кворум на основание чл. 20 от Устава на КНОБ, събранието ще се проведе в същия ден, на същото място, при същия дневен ред от 11:00 ч.
Регистрацията започва в 09:00 ч. на 04.10.2014 г. във фоайето пред Зала №3 на Федерацията на научно-техническите съюзи.


Правилата, Процедурата и Указанията за провеждане на Делегатското Общо Събрание на КНОБ ще бъдат публикувани на сайта на КНОБ.

Указанията за избор на делегати вижте ТУК.
   Съветът на  РК София-град и София-област

* * * * *

ПОЧИНА ЛЮДМИЛ СИМОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КНОБ

Поклонението ще се състои на 6 август 2014 г. /сряда/ в София, в църквата "Свети Седмочисленици" от 14.00 ч.

Бог да прости г-н Людмил Симов.
Мир и светлина на душата му.
Съболезнования на неговите близки.

Съвет на РК София град и София област

* * * * *

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ към КАМАРАТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Обявява нова дата за семинара организиран със съдействието на “БKБM” ООД, Транспортен лиценз № 0497/02.01.2012,Туристически лиценз № 05135/07.04.2003

03.07.2014 г. – 06.07.2014 г.

МЕЖДУНАРОДЕН СЕМИНАР в Румъния на тема:
"МЕЖДУНАРОДНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДОКЛАДА ЗА ОЦЕНКА"

с маршрут: София – Букурещ – Синая - Пояна Брашов
4 дни - 3 нощувки / 3 закуски / 3 вечери / семинар

Програма за пътуването ТУК; Програма на семинара ТУК
Регистрационна карта ТУК; Платежно нареждане ТУК

За справка:
02/986471602/9864716РК София-град и София-област към КНОБ, София 1000, пл." Славейков"№ 6, ет. 2, офис 13, тел: 02/9864716,
0884 440 9900884 440 990, e-mail: src.ciab@geobiz.net, сайт: www.ciab-sofia.com, Райна Бойдева - технически секретар.

* * * * *

Уважаеми дами и господа,
Регионална колегия София-град и София-област към КНОБ
кани  на 08.06. 2014 г. от 9.00 часа
на „Практически семинар с решаване на задачи и примерен тест”
всички участници в курсовете по Оценка на Търговски предприятия и вземания проведени от РК София-град и София-област на 14-25.03.2014 г. и на 16-27.05.2014 г. Семинарът  ще се проведе в сградата на Федерацията на НТС на ул. „Г.С.Раковски” № 108, етаж 2. 
Регистрационна карта може да видите ТУК .  Желаещите да участват в Практическия семинар да попълнят и върнат регистрационната карта на имейла на РК София-град и София-област към КНОБ до 04.06.2014 г.

Татяна Илева
Председател на СРК
РК София-град и София-област към КНОБ
София 1000
пл."Славейков"№6, ет.2, офис 13
тел: 02/9864716, 0884 440 990
e-mail: src.ciab@geobiz.net
сайт:   www.ciab-sofia.com 

 * * * * *

Уважаеми дами и господа,
Регионална колегия София-град и София-област към КНОБ
кани на 08.06. 2014 г. от 9.00 часа
на „Практически семинар за решаване на разширен примерен тест”
всички  участници в курса, организиран от РК София-град и София-област на 01-07.02.2013 г., по Оценка на Машини и съоръжения. Семинарът ще се проведе в сградата на Федерацията на НТС на ул. „Г.С.Раковски” № 108, етаж 2.
Регистрационна карта може да видите ТУК.  Желаещите да участват в Практическия семинар да попълнят и върнат  регистрационната карта на имейла на РК София-град и София-област към КНОБ до 04.06.2014 г.

Татяна Илева
Председател на СРК
РК София-град и София-област към КНОБ
София 1000
пл."Славейков"№6, ет.2, офис 13
тел: 02/9864716, 0884 440 990
e-mail: src.ciab@geobiz.net
сайт: www.ciab-sofia.com

* * * * *

Уважаеми дами и господа,
Регионална колегия София-град и София-област към КНОБ
кани на 17.06. 2014 г. от 9.00 часа
на „Практически семинар за решаване на разширен примерен тест”
всички участници в курса, организиран от РК София-град и София-област на 16-25.03.2014 г., по Оценка на Земеделски земи и трайни насаждения. Семинарът ще се проведе в сградата на Федерацията на НТС на ул. „Г.С.Раковски” № 108, етаж 2. 
Регистрационна карта може да видите ТУК .  Желаещите да участват в Практическия семинар да попълнят и върнат регистрационната карта на имейла на РК София-град и София-област към КНОБ до 10.06.2014 г.

Татяна Илева
Председател на СРК
РК София-град и София-област към КНОБ
София 1000
пл."Славейков"№6, ет.2, офис 13
тел: 02/9864716, 0884 440 990
e-mail: src.ciab@geobiz.net
сайт:   www.ciab-sofia.com

* * * * *

Уважаеми колеги,

Уведомяваме ви, че "ААА" ООД търси специалист за длъжността "Специалист експертни оценки със сертификат за недвижими имоти". За повече информация - ТУК

 

* * * * *

 Уважаеми колеги,

Информираме ви за обявени от УС на КНОБ дати за изпити за  придобиване на правоспособност независим оценител по следните правоспособности, а именно:
14.06.2014 г. - недвижими имоти
15.06.2014 г. – машини и съоръжения
21.06.2014 г. – търговски предприятия и вземания
22.06.2014 г. – земеделски земи и трайни насаждения.

Подробна информация, включително необходими документи може да намерите в сайта на КНОБ ТУК.

* * * * *

 РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ ГРАД И СОФИЯ ОБЛАСТ КЪМ КНОБ

ОРГАНИЗИРА КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ ПО

"ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ",

който ще се проведе от 16 до 25 май 2014 год.

Цената на курса е 800 лв. с ДДС и включва:
•    работни материали и учебни пособия;
•    лекции, упражнения и тестове, включително  и тест за подготовка за явяване на изпит пред КНОБ;
•    две кафе – паузи на ден.
Място на провеждане – гр. София-център. За залата ще бъдат уведомени допълнително участниците в курса.
Темите, предвидени за разглеждане в курса, са съобразни с Конспекта за провеждане на изпит за придобиване на оценителска правоспособност "Земеделски земи и трайни насаждения", публикуван на сайта на КНОБ .          Становището от МЗГ, относно учебната документация и конспекта за провеждане на изпит може да изтеглите
ТУК.

1. Регистрация за участие:

 Лично: в офиса на РК София град и София област, пл.”Славейков № 6, ет.2, офис 13,
02/986 47 02/986 47 16 и моб. 0884  440  9908840884 440 990 и изпращане на попълнено заявление на следния имейл: src.ciab@geobiz.net  и ciab.sofia@gmail.com  до: 11.05.2014 г.
2.  Плащане (по банков път): до 12.05.2014 г.
Банка: ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ
BIC: BPBIBGSF
IBAN: BG72 BPBI 79421 079501 605
Титуляр :  КНОБ - РК София-град и София-област
В основанието за внасяне се вписва : такса курс ЗЗТН и трите имена на участника.
3.   Потвърждаване на участието:
След извършено плащане се представя копие на платежно нареждане в офиса РК София-град и София-област или на src.ciab@geobiz.net  и ciab.sofia@gmail.com.

Групата за обучение се формира по реда на подаване на заявление за участие и след  заплащане на таксата за участие. Заявлението може да изтеглите
ТУК. С предимство се ползват членовете на РК София-град и София-област.

Максимален брой участници : 40
График за провеждане на курс: от 09 до 17.30 часа от 17 - 25.05.2014 г.
Лекторски екип:
•    доц. д-р инж. Георги  Андонов - ръководител на курса
•    доц. д-р инж. Петър Христов
•    доц. д-р  инж. Маргарита Мондешка
•    доц. д-р  инж. Ангелина Даскалова
•    доц. д-р Виолета Касърова
•    адв. Павлина Кючукова
•    маг. инж. маг. ик. Румен Неделчев

С решение на УС на КНОБ по Протокол № 41/22.02.2014 г. е определена дата за изпит за придобиване на оценителска правоспособност " Земеделски земи и трайни насаждения" на 14.06.2014 г. Организаторите на курса не поемат ангажимент за изпита за придобиване на оценителска правоспособност по "Земеделски земи и трайни насаждения" и не носят отговорност в случай, че определената от УС на КНОБ дата бъде променена. 
Регионална колегия София град и София област ще съдейства на участниците от други населени места за настаняване при проявен от тяхна страна интерес, след като се свържат предварително с нас .

 

* * * * *

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ ГРАД И СОФИЯ ОБЛАСТ КЪМ КНОБ

ОРГАНИЗИРА КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ ПО

"ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ВЗЕМАНИЯ",

който ще се проведе от 16 до 27 май 2014 год.

Цената на курса е 960 лв. с ДДС
и включва:
•    работни материали и учебни пособия;
•    лекции, упражнения и тестове, включително  и тест за подготовка за явяване на изпит пред КНОБ;
•    две кафе – паузи на ден.
Място на провеждане – гр. София-център. За залата ще бъдат уведомени допълнително участниците в курса.
Темите, предвидени за разглеждане в курса, са съобразни с Конспекта за провеждане на изпит за придобиване на оценителска правоспособност "Търговски предприятия и вземания", публикуван на сайта на КНОБ.

1. Регистрация за участие:
Лично: в офиса на РК София град и София област, пл.”Славейков № 6, ет.2, офис 13
, 02/986 47 16 и моб. 0884 440 9900884 440 990 и изпращане на попълнено заявление на следния имейл: src.ciab@geobiz.net  и ciab.sofia@gmail.com  до 11.05.2014 г.
2.  Плащане (по банков път): до 12.05.2014 г.
Банка: ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ
BIC: BPBIBGSF
IBAN: BG72 BPBI 79421 079501 605
Титуляр :  КНОБ - РК София-град и София-област
В основанието за внасяне се вписва : такса курс ТПВ и трите имена на участника.
3.   Потвърждаване на участието:
След извършено плащане се представя копие на платежно нареждане в офиса РК София-град и София-област или на src.ciab@geobiz.net  и ciab.sofia@gmail.com.

Групата за обучение се формира по реда на подаване на заявление за участие и след  заплащане на таксата за участие. Заявлението може да изтеглите
ТУК 
С предимство се ползват членовете на РК София-град и София-област.

Максимален брой участници : 40
График за провеждане на курс: от 09 до 17.30 часа от 16 - 27.05.2014 г.
Лекторски екип:
•    доц. д-р Виолета Касърова - ръководител на курса
•    проф.д-р Снежана Башева
•    д-р Нигохос Канарян
•    доц. д-р инж. Георги Андонов
•    доц. д-р  инж. Иван Митев
•    адв. Павлина Кючукова
•    маг. инж. маг. ик. Румен Неделчев
•    инж. Виолета Шентова

С решение на УС на КНОБ по Протокол № 41/22.02.2014 г. е гласувана дата за изпит за придобиване на оценителска правоспособност "Търговски предприятия и вземания" на 14.06.2014 г. Организаторите на курса не поемат ангажимент за изпита за придобиване на оценителска правоспособност по "Търговски предприятия и вземания " и не носят отговорност в случай, че приетата от УС на КНОБ дата бъде променена. 
Регионална колегия София град и София област ще съдейства на участниците от други населени места за настаняване при проявен от тяхна страна интерес, след като се свържат предварително с нас.


* * * * *

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми колеги,
На сайта на КНОБ е публикувана обява за отмяна на Извънредното Общо Събрание на КНОБ, насрочено за 05.04.2014 г. Обявата може да видите ТУК.

 

* * * * *

Уважаеми колеги,

Съветът на РК София-град и София-област към КНОБ Ви кани на Мандатно Общо събрание  на 29.03.2014  /събота/, в 11.00 часа в Голямата зала в сградата на Съюза на българските юристи на ул. „Пиротска” № 7, ет.2.

Регистрацията започва от 10 часа.


Вярваме, че голяма  част от членовете на  РК София-град и София-област ще участват лично. На Мандатното Общо събрание  ще бъде отчетена организационната и финансова дейност на Регионалната колегия за първият и мандат – от 24.03.2010 до 24.03.2014 г. Дневният ред на Общото  събрание вижте
ТУК   Моля, уведомете ни на имейла на РК София-град и София-област src.ciab@geobiz.net , относно Вашето присъствие - лично или чрез упълномощаване на наши колеги на Общото събрание. Искаме да Ви напомним, че срокът за плащане на членския внос е 31.03.2014 г. Всички необходими данни за превеждане по банков път на членския внос вижте ТУК

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
ЧЕСТИТ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА ОЦЕНИТЕЛЯ – 21.03.2014 г.!

ПОЖЕЛАВАМЕ НА ВАС И ВАШИТЕ СЕМЕЙСТВА ЗДРАВЕ, ЩАСТИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ УСПЕХИ!

Във връзка с Деня на оценителя, имаме удоволствието да Ви поканим след приключването на Общото събрание  на 29.03.2014 г. от 18.30 часа  на коктейл. Коктейлът сме организирали за Вас в ресторант „Централ” в сградата на Съюза българските юристи, ет.2.
За доброто ни настроение ще се погрижи диджей.
Всички членове на РК София-град и София-област са поканени да присъстват на коктейла безплатно.
Съвет на РК София-град и София-област

.

* * * * *

СЪОБЩЕНИЕ

Регионална колегия София град и София област към КНОБ организира курс за обучение на кандидати за придобиване на оценителска правоспособност по "Търговски предприятия и вземания", който ще се проведе от 14 до 25 март 2014 г
Цената на курса е 960 лв. с ДДС и включва:
•работни материали и учебни пособия;
•лекции, упражнения и тестове, включително и тест за подготовка за явяване на изпит пред КНОБ;
•две кафе–паузи на ден.
Място на провеждане – гр. София, ул.”Бачо Киро” № 49, първи етаж – Международен банков институт.
Темите, предвидени за разглеждане в курса са съобразни с конспекта за провеждане на изпит за придобиване на оценителска правоспособност "Търговски предприятия и вземания", одобрен от КНОБ и публикуван на сайта на КНОБ.
Регистрация за участие:
1. Лично: в офиса на РК София град и София област, пл.”Славейков № 6, ет.2, офис 13, моб. 0884 440 9900884 440 990  и изпращане на попълнено заявление на следния имейл: src.ciab@geobiz.net и ciab.sofia@gmail.com.  Срок до:10.03.2014 г.
2. Плащане (по банков път): до 11.03.2014 г.
Банка: ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ
BIC: BPBIBGSF
IBAN: BG72BPBI79421079501605
Титуляр: КНОБ - Регионална колегия София-град и София-област.
В основанието за внасяне се вписва: такса курс ТПВ и трите имена на участника.
3. Потвърждаване на участието: след извършено плащане с представяне на копие на платежно нареждане в установения срок (в офиса РК София град и София област или на src.ciab@geobiz.net и ciab.sofia@gmail.com).
Групата за обучение се формира по реда на подаване на заявление за участие и след заплащане на таксата за участие. Заявлението може да изтеглите
ТУК.
Максимален брой участници: 30
График за провеждане на курс: съгласно  Програмата за провеждане на занятията.
Лекторски екип:
•доц. д-р Виолета Касърова - ръководител на курса
•д-р Нигохос Канарян
•адв. Павлина Кючукова
•маг. инж. маг. ик. Румен Неделчев
•доц. д-р инж. Георги Андонов
•доц. д-р  инж. Иван Митев
•инж. Виолета Шентова
С решение на УС на КНОБ по Протокол № 41/22.02.2014 г. е гласувана дата за изпит за придобиване на оценителска правоспособност "Търговски предприятия и вземания" на 14.06.2014 г. Организаторите на курса не поемат ангажимент за изпита за придобиване на оценителска правоспособност по "Търговски предприятия и вземания " и не носят отговорност в случай, че приетата от УС на КНОБ дата бъде променена.
Регионална колегия София град и София област ще съдейства на участниците от други населени места за настаняване при проявен от тяхна страна интерес, след като се свържат с нас на посочените адреси за контакти.
 

* * * * *

ПОКАНА ЗА МАНДАТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на Регионална колегия София-град и София-област към КНОБ на основание   чл. 30 (5) от Устава  на КНОБ свиква Мандатно Общо събрание в  гр. София на 29.03.2014 г., в 11.00 часа (събота) в Голямата зала в сградата на Съюза българските юристи на ул. „Пиротска” № 7, ет.2.
Регистрацията започва в 10.00 ч. на 29 март  2014 г.  в  Голямата зала.
Общото събрание ще се проведе  при следния дневен ред:
1.Приемане на дневния ред на Общото събрание
2.Избор на Председател и временни комисии на Общото събрание
3.Отчет на Председателя на Съвета на РК София-град и София-област за дейността през 2013 г. и за периода на целия мандат - 22.03.2010 - 22.03.2014 г.
4.Отчет на Контрольора на РК София-град и София-област за 2013г. и за периода на целия мандат - 22.03.2010 - 22.03.2014 г.
5.Отчет на Бюджета за 2013 г. и за периода на целия мандат 22.03.2010 - 22.03.2014 г.
6.Обсъждане  и приемане на Пртоекто-бюджета на РК за 2014 г.
7.Обсъждане и приемане на Програма за дейността на РК за 2014 г.
8.Избор на нови ръководни органи на РК:
8.1.Избор на членове на Съвета на РК
8.2.Избор на председател на СРК
8.3.Избор на Контрольор на РК
9.Разни
При липса на кворум на основание чл.20 от Устава Общото събрание ще се проведе в  12.00 часа  в същия ден, на същото място, при същия дневен ред.
Регистрация за участие в Общото събрание:
Регистрационна карта се попълва предварително от участниците в Общото събрание с пълномощни и се предава заедно с пълномощните в момента на регистрацията.

Регистрационна карта можете да изтеглите ТУК , a пълномощно  ТУК

Не се изисква нотариална заверка на пълномощните! Всеки присъстващ редовен член на РK София-град и София-област може да представлява с пълномощно още до 3-ма редовни членове. Участниците в Общото събрание без пълномощни се регистрират без да попълват регистрационна карта.

От Съвета на РК София-град и София-област 

* * * * *

СЪОБЩЕНИЕ

На основание решение на УС на КНОБ, взето на заседание, състояло се на 22.02.2014 г., крайният срок за плащане на членския внос за 2014 г. е 31.03.2014 г. Размерът  на членския внос е 120 лв. Заплащането на членския внос се извършва по банков път.
КНОБ, РК София град и София област
IBAN: BG72 BPBI 7942 1079 5016 05
BIC: BPBIBGSF
Банка: Юробанка и Еф Джи България АД
В платежното нареждане в се вписват задължително:
1. Основание за превод:
Членски внос за 2014 г. на.........(трите имена )
2. Наредител:
2.1. Трите имена и ЕГН на вносителя  (ако се внася от физическо лице),
2.2. Име на фирма и Булстат на вносителя  (ако се внася от юридическо  лице).
 Всички членове на РК София-град и София-област на основание чл.18, ал.1.,т.5, заплащат членския си внос по цитираната по-горе банкова сметка на Регионална колегия.
ВНИМАНИЕ!!!
Настоящото съобщение се отнася за тези членове на регионалната колегия, които все още не са платили членския си внос за 2014 година.

 

* * * * *

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

поради големия интерес

 РК СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ към КНОБ 
провежда отново на 23.02.2014 г. семинар - дискусия на тема „ПРАКТИЧЕСКО  ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕТОДА НА ДИСКОНТИРАНИТЕ ПАРИЧНИ ПОТОЦИ В ОЦЕНКАТА НА БИЗНЕСА НА ФОРМИРАЩИТЕ СЕ ПАЗАРИ“.
ЛЕКТОР: Виолета Касърова
, доктор по икономика, доцент в НБУ, лектор по „Оценка на бизнеса”, „Оценка на финансови институции”, „Управление на стойността”, „Финансов анализ”. Член на КНОБ. Притежава правоспособност за оценка на търговски дружества и вземания, недвижими имоти, финансови активи и финансови институции. Практикуващ консултант в областта на корпоративните финанси, финансовия анализ, пазарната оценка на финансови и нефинансови активи и др. Има редица публикации и разработки по управление на стойността и оценка на бизнеса. 
Подробна програма може да изтеглите от 
ТУК                                                 
Дата: 23.02.2014 год. (неделя)
Място: гр. София.
Залата ще бъде обявена на участниците в семинара допълнително.
На всички участници в семинара ще се издаде Удостоверение от КНОБ, което се зачита за изпълнение задължението на независимите оценители по чл. 18 т. 2, по реда на  чл. 22, ал. 3, т. 4 от ЗНО.
Такса за участие: 
192 лв. с ДДС - за другите участници       
144 лв. с ДДС - за членове на КНОБ - отстъпка от 25%
 96 лв. с ДДС - за членове на РК София-град и София-област - отстъпка от 50%.
Цената включва: работни материали, кафе-паузи и лек обяд (сандвич и безалкохолна напитка).
Брой на участниците в семинара: до 25 участника.
Важно!!! Участниците в семинара да носят, по възможност, лаптопи със заредени батерии.
Регистрация за участие: 
Регистрационната  карта може да се изтегли от
ТУК                                                                         
Попълнената регистрационна карта изпратете на е-mail: src.ciab@geobiz.net      
Краен срок за подаване на Регистрационни карти и плащане: 07.02.2014 г. (петък)
Плащане (по банков път):
ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ,    
IBAN: BG72BPBI79421079501605,  
BIG: BPBIBGSF
КНОБ - РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ
ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ: ТАКСА СЕМИНАР НА 15.02.2014 г. 
на........................................................................................................
 ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ
Формуляр за платежно нареждане може да изтеглите
ТУК                                                                           
ВНИМАНИЕ:
1. Желаещите да посетят семинара могат да се информират на телефоните на офиса 02/986 47 1602/986 47 16, 0884 440 9900884 440 990 или на e-mail: src.ciab@geobiz.net - Райна Бойдева.
2. На желаещите да ползват хотел, предлагаме нощувки на преференциални цени в хотел „Будапеща”, www.hotelbudapest.bg и хотел ”Поп Богомил”, http://www.popbogomil.com/index.php.

 

* * * * *

Организационна среща на РК София град и София област
относно Извънредното Общо събрание на КНОБ

Уважаеми колеги,
Във връзка с Извънредното Общо събрание на КНОБ съветът на Регионална колегия София град и София област ви кани на организационна среща на 17.01.2014 г. (петък) от 17.30 ч. в КОНФЕРЕНТЕН ЦЕНТЪР «ВЕНУС», находящ се в гр. София, бул. «Дондуков» № 9 ет.3, вход откъм  ул. «Бачо Киро» .
Съветът на Регионална колегия София град и София област вярва, че ще се организираме  така, че болшинството от нас да участваме активно при обсъждане на предложенията и вземане на решения, включително и във връзка с избора на Управителен съвет (УС), Контролен съвет (КС) и Предсеатели на УС и КС. На срещата можем да обсъдим и всички наболели проблеми във връзка с дейността на оценителите и организационната криза, в която е изпаднала КНОБ.
Колеги,
До Извънредното Общо събрание на КНОБ остават броени дни. Както е обявено на сайта на КНОБ то трябва да се проведе на на 25 януари 2014 г. (събота), от 9.00 часа, в гр. София,  бул. ”Христо Смирненски” № 1, сградата на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), Аула „Максима”. Във връзка с това нека всеки от нас да отдели време, за да присъства лично на Извънредното Общо събрание, а тези които нямат възможност, да упълномощят техни колеги, които ще участват в събранието. Всеки участник може да бъде упълномощен от още трима редовни членове на КНОБ.
Колеги,
Моля, да заявите своето участие в организационната среща на имейла или по телефона в офиса на РК София град и София област до 16.01.2014 г. /четвъртък/-17.30 часа, с цел наемане на оптимална зала за мероприятието.

Съвет на Регионална колегия
София-град и София-област към КНОБ
София 1000
пл."Славейков" № 6, ет.2, офис 13
тел: 02/986471602/9864716, 0884 440 9900884 440 990
e-mail: src.ciab@geobiz.net
сайт: www.ciab-sofia.com

 

* * * * *

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

„БАНКА ДСК” ЕАД ОБЯВЯВА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
Експерт – одобрител на оценки (Оценител, недвижимо имущество) в Отдел "Одобрение на оценки на имоти" към Дирекция „Анализ и одобрение”, Управление „ЦБО и организация на процесите” в Централно управление.
Повече информация ще намерите
ТУК

 

* * * * *

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 От 02.01.2014 г. започна събирането на  членския внос за 2014 год., който е в размер на 120 лв. Заплащането на членския внос се извършва по банков път. В платежното нареждане, в основанието за внасяне, се вписват задължително:
1. Трите имена на заявителя (члена на РК София-град и София-област към  КНОБ).
2. Основание за превод: ” Членски внос за 2014 год.".
Всички членове на РК София-град и София-област заплащат задължително членския си внос по банковата сметка на Регионална колегия, а именно:
IBAN: BG72 BPBI 7942 1079 5016 05
BIC: BPBIBGSF
Банка: Юробанка и Еф Джи България АД

 

 * * * * *

 

Уважаеми колеги,
Съветът на Регионална колегия  София-град и София-област към Камарата на независимите оценители в България  ви кани да отпразнуваме заедно настъпването на Коледните и Новогодишни празници на 21.12.2013 г. /събота/ от 18.30 ч., в клуб - ресторант "Народно събрание" с вход откъм "Ротондата” (намираща се на гърба на Гранд хотел „Шератон”).
Кувертът за тържеството е 30 лева.
За членовете на Регионална колегия  София-град и София-област кувертът е 15 лева, като останалите 15 лева се поемат от Регионалната колегия.
За желаещите да се повеселят с нас, приятели на нашите членове, кувертът  е 30 лева.
За доброто ни настроение през цялата вечер ще се грижи диджей.
Нека всички да бъдем заедно в този ден, да се повеселим както ние умеем и да си пожелаем весели празници и спорна, ползотворна, щастлива и мирна
НОВАТА 2014 ГОДИНА.

Молим всички желаещи, да потвърдят своето участие до 17.30 ч. на 09.12.2013 г., с оглед уточняване на броя на участниците, като до 11.12.2013 г. внесат и стойността  на куверта в офиса на Регионалната колегия.
За справки:  тел: 02/986471602/9864716, 0884 440 9900884 440 990 и e-mail: src.ciab@geobiz.net, Райна Бойдева.
Татяна Илева
Председател на СРК
на РК София-град и София-област към КНОБ
София 1000
пл." Славейков"№6, ет.2, офис 13
тел: 02/986471602/9864716, 0884 440 9900884 440 990
 

* * * * *

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
РК СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ, съвместно с РК ПЛЕВЕН към КНОБ
ПРЕДЛАГА НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ СЕМИНАР – ДИСКУСИЯ НА ТЕМА:

 „АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ОТ ОЦЕНИТЕЛСКАТА ПРАКТИКА”


 С оглед на факта, че от 01.01.2014 г. Международните оценителски стандарти
стават задължителни за прилагане в оценителската практика от всички независими
оценители на основание Решение на Общото събрание на КНОБ от 2012 г., този семинар – дискусия има за цел:
1. Да запознае участниците с основните моменти от Осмата международна конференция на оценителите на Машини, уредби, и оборудване, организирана от
Съвета по международни оценителски стандарти (IVSC) проведен в Санкт
Петербург, Русия на 18-20 септември 2013 г.
2. Да разгледа и подложи на обсъждане обхвата, съдържанието и практическата полза на разработения оценителски терминологичен речник, с цел да се оформят предложения за неговото обогатяване и бъдещо поддържане. Изготвеният речник е
отворен тип речник, което дава възможност той да бъде непрекъснато обогатяван,актуализиран и усъвършенстван.
3. Да се анализират и обсъдят различията между досега използваните СБО 1-9 (Стандарти за бизнесоценка) и Международните оценителски стандарти 2013 г.

ЛЕКТОРИ:

1. инж. Димитър Димитров
Инж.Димитър Димитров е с висше техническо образование, магистър по специалността "Технология на машиностроенето и металорежещи машини" при Технически университет – гр.Варна. Оценител на машини и съоръжения от 1993г. и оценител на търговски предприятия и вземания от 2008г. От 1993 г. насам разработва експертизи и експертни оценки като вещо лице към Варненски районен и окръжен съд. От 2000 г. е оценител към НАП – Варна, а от 2001 г. и оценител към Агенция по вписванията. Разработените от него експертизи са основно в областта на машини и съоръжения - машинострoенето и металообработващата промишленост, строителството, корабостроенето, химията и транспорта – авто, жп и воден транспорт. Председател е на КПЕ към КНОБ.

2. инж. Румен Неделчев
Инж. Румен Неделчев е с висше инженерно образование - инженер по експлоатация и ремонт на летателните апарати и висше икономическо образование – икономика и управление на промишлеността. Оценител на машини и съоръжения, оценител на търовски предприятия и вземания от 1995г., оценител на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения от 1997 г., оценител на финансови активи и институции от 2000 г., оценител на недвижими имоти от 2001 г. и оценител на земеделски земи и трайни насаждения от 2003 г. Инж.Румен Неделчев има
дългогодишен опит в оценката на специфични обекти – “ноу-хау на фирми”, оценка на алтернативни енергийни източници – вятърни генератори, вятърни паркове, фотоволтаични централи и паркове, оценки на авиационна техника, плавателна техника, подвижен ж.п. състав, строителна техника, леки и товарни автомобили, ловно оръжие, военна техника и въоръжение, голф игрища и други. Преподавател в курсове за оценители на “Машини и съоръжения” и “Цели предприятия” към Агеницията по приватизация. През последните години води семинари в областта на оценителската
дейност. Автор на статии по проблемите на оценителската дейност, упражняването на оценителската професия, методологията и методите за оценка и др. Член на КНОБ.

Подробна програма може да видите и изтеглите от ТУК.

Дата: 16.11.2013 год. (събота)
Място: гр. София, бул.”Дондуков” № 9, Конферентен център „Венус”

На всички участници в семинара ще се издаде Удостоверение от КНОБ, който се зачита за изпълнение задължението на независимите оценители по чл. 18 т. 2, по реда на чл. 22 ал. 3 т. 4 от ЗНО.

 Такса за участие:
  120 лв.
    90 лв. с ДДС - за членове на КНОБ - отстъпка от 25%
    60 лв. с ДДС - за членове на РК София-град и София-област и РК Плевен - отстъпка от 50%
Цената включва: работни материали, кафе-паузи и обяд (сандвич и безалкохолна напитка)
Брой на участниците в семинара: до 40 участника.

Регистрация за участие:

  Регистрационната карта може да се изтегли от ТУК

Попълнената регистрационна карта изпратете на е-mail: src.ciab@geobiz.net

Краен срок за подаване на Регистрационни карти и плащане: 11.11.2013 г. (понеделник)

  Плащане (по банков път):

ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ,

IBAN: BG72BPBI79421079501605,

BIG: BPBIBGSF

КНОБ - РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ

ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ: ТАКСА СЕМИНАР НА 16.11.2013 г.

 

на........................................................................................................

 ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

  ВНИМАНИЕ:
1. Желаещите да посетят семинара могат да се информират на телефоните на офиса 02/ 986 47 1602/ 986 47 16, 0884 440 9900884 440 990 или на e-mail: src.ciab@geobiz.net
2. На желаещите да ползват хотел, предлагаме нощувки на преференциални цени в хотел „Славянска беседа” София, ул. „Славянска” № 3.

 Отговорник за семинара - Райна Бойдева

* * * * *

Тържествено честване на 85-тата годишнина  на проф. д-р ик. н. Иван Душанов

Уважаеми колеги,
На 16.10.2013 г. в  Голямата конферентна зала на УНСС се състоя тържествено честване на 85-тата годишнина  на нашия многоуважаван член - учредител на КНОБ и на РК София град и София област - проф. д-р ик. н. Иван Душанов, д-р хонорис кауза на СА ”Димитър Ценов”- гр. Свищов. 

 Тържественото честване удостоиха с присъствието си Председателят на Народното събрание г-н Михаил Миков, ректорът на УНСС проф.д-р Стати Статев, представители на Сметната палата на Република България, Дипломираните експерт счетоводители, Съюза на счетоводителите в България,  ръководителите на факултети и катедри към УНСС и много други.  Поздравителни адреси бяха прочетени от името на Министър Председателя на Република България г-н Пламен Орешарски, Министъра на финансите Петър Чобанов, Ректорите на водещите висши учебни заведения в България и много други .
 Представителите на КНОБ  доц. д-р Иван Митев - член на УС на КНОБ и Татяна Илева - председател на Съвета на РК София град и София област бяха в списъка с официалните гости. От името на КНОБ  и РК София град и София област беше поднесен поздравителен адрес и авторска пластика  „Мъдрост и проникновение”,   заедно с най-искрените пожелания и дълбоко уважение към учения и човека проф. Иван Душанов.

Поздравителен адрес до проф д-р ик.н.Иван Душанов д-р хонорис кауза на СА ”Димитър Ценов” Свищов, можете да видите ТУК
 

* * * * *

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ ГРАД И СОФИЯ ОБЛАСТ
КЪМ КАМАРАТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ
София 1000, пл.”Славейков” № 6, етаж 2, офис 13
 тел: 02/ 986 47 1602/ 986 47 16, e-mail: src.ciab@geobiz.net, www.ciab-sofia.com
със съдействието на
ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНЦИЯ МОНДЕЛ ТРАВЕЛ,
Удостоверение за регистрация № 04537
ОРГАНИЗИРА МЕЖДУНАРОДЕН СЕМИНАР НА ТЕМА

1. ПРЕДСТАВЯНЕ ДЕЙНОСТТА НА ГРЪЦКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ОЦЕНИТЕЛИТЕ – А.VA.G И НА СХЕМА "ПРИЗНАТ ЕВРОПЕЙСКИ ОЦЕНИТЕЛ" (REV-SCHEME) И НЕЙНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ В ГЪРЦИЯ ЧРЕЗ A.VA.G.
г-жа Саманта Кара и г-н Антонис Папаорфанос, членове на Борда на АVAG.
2. АКТУАЛНИ ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ НА ОЦЕНИТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ В БЪЛГАРИЯ
адв. Георги Хорозов, юридически съветник на Камарата на независимите оценители в България /КНОБ/.
3. МЕТОДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА ПАЗАРНАТА ОЦЕНКА В УСЛОВИЯТА НА ФОРМИРАЩ СЕ ПАЗАР
доц. д-р Димитър Ненков - доктор по финанси, парично обръщение, кредит и застраховка, доцент в УНСС
на 27-29.09.2013 г.
По маршрут: София - Халкидики – Солун - София
хотел Theoxenia – 4**** – www.theoxenia.gr
Разположение – в селището Уранополи, Халкидики, Гърция
3 дни / 2 нощувки / 2 закуски / 2 вечери /семинар
Програмата за пътуването и
Програмата на семинара, можете да намерите в прикачените файлове.
 За справка: РК София-град и София-област към КНОБ
София 1000
пл." Славейков"№6, ет.2, офис 13
тел: 02/986471602/9864716, 0884 440 9900884 440 990
e-mail: src.ciab@geobiz.net
сайт:   www.ciab-sofia.com
 Райна Бойдева
Технически секретар

                                                                         

* * * * *

                                                                                                                                                                                                                                
РК СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ КЪМ КНОБ
ВИ КАНИ НА СЕМИНАР  НА ТЕМА:
„РУМЪНСКИЯТ ОПИТ В ОЦЕНЯВАНЕТО НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ТЪРГОВСКИ  ПРЕДПРИЯТИЯ“  
1. НОВИТЕ МОМЕНТИ В МСФО 13 - ОЦЕНЯВАНЕ ПО СПРАВЕДЛИВА СТОЙНОСТ, КРАТЪК АНАЛИЗ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ОЦЕНИТЕЛИТЕ
2. ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В КОНТЕКСТА НА ЕВРОПЕЙСКА ДИРЕКТИВА ЗА ЕНЕРГИЙНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДИТЕ (ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ) -2010/31/ES. ОЦЕНЯВАНЕ НА ЗЕЛЕНИ СГРАДИ
3. ОЦЕНКА НА РИСКА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРИ ОЦЕНЯВАНЕТО НА ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ГОСТ ЛЕКТОРИ:             
MARIAN PETRE, MAA, MRICS, REV, ПРЕЗИДЕНТ НА  ANEVAR
ANAMARIA CIOBANU, ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ ПО МЕЖДУНАРОДНИТЕ ВЪПРОСИ НА ANEVAR
IRINA BENE,  ДОКТОР ПО ОЦЕНКИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
Дата:  12.09.2013год. (четвъртък),
Място:  гр.София, Хотел Шератон, зала „Роял-I”
Начален час за регистрация: 9.00 ч.
Желаещите да посетят семинара, могат да направят справка на:
телефоните на офиса:  02/ 986 47 1602/ 986 47 16, 0884 440 9900884 440 990
e-mail: src.ciab@geobiz.net 
Райна Бойдева –  технически секретар.

 Повече подробности вижте тук: информация, програма и регистрационна карта.

* * * * *

   Уважаеми колеги,

Заповядайте на 9 и 10 септември 2013 г. на Третата научно-практическа конференция на НБУ с международно участие "КОРПОРАТИВНИТЕ ФИНАНСИ НА ФОРМИРАЩИТЕ СЕ ПАЗАРИ – ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА", със следните тематични научни направления:
1. Авангардни идеи в корпоративните финанси и мениджмънта им на формиращите се пазари.
2. Съвременни практики в оценката на бизнеса на формиращите се пазари.

Регионална колегия София град и София област е съорганизатор на конференцията. В организационния комитет участва Татяна Илева - председател на СРК. Във второто тематично направление  шест доклада ще представят членове на регионалната колегия. Заседанията ще се проведат в НБУ, корпус 1, зали 407 и 409.

Окончателна програма на конференцията  може да намерите ТУК.

 * * * * * 
 
    Уважаеми колеги, уведомяваме ви, че „Българска банка за развитие” АД търси да назначи оценител на активи.Подробности може да намерите на следния адрес: http://www.jobs.bg/f1790551, инж. Борислав Стоицев, началник отдел Оценка и реализация на активи, Управление Риск към "Българска банка за развитие" АД, 1000, София, ул. „Стефан Караджа” № 10, тел.: (+359 2) 9306 251, моб.: (+359 88) 9166 257, факс: (+359 2) 9306 321, www.bdbank.bg

* * * * * 

ПРАВИЛА ЗА ОТЧЕТ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ 
 

Съгласно чл. 10, ал. 2 от ЗНО независимият оценител представя ежегодно в Камарата на независимите оценители в България годишен отчет за извършената дейност за изтеклата година. Срокът е до 30 юни.

 * * * * *

Общо събрание на КНОБ

Управителният съвет на Камарата на независимите оценители в България, на основание чл. 19 от Устава на Камарата, свиква Общо събрание на 08 и 09 юни 2013 год. (събота и неделя), от 9.00 часа, в гр. Варна, бул. ”Княз Борис I” № 77, сградата на Икономическия университет, зала „Аула”. Повече информация може да намерите ТУК.

 * * * * *

"Банка ДСК" обявява подбор на кандидати за длъжността Експерт-одобрител на оценки. Повече информация може да намерите ТУК.

 

 * * * * *

Регионална колегия София-град и София-област към КНОБ предлага на вашето внимание семинар на тема:

"МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ"

Лектори: ФРАНК БОЛМАН, заместник председател на борда по стандарти към СМСО и КРИС ТОРН, технически директор, СМСО
Дата: 11.04.2013 г. (четвъртък).
Място: зала "Средец", хотел "Шератон".
Подробна програма може да изтеглите от
ТУК. На всички участници в семинара ще се издаде удостоверение, което се зачита за изпълнение задължението на независимите оценители по чл. 18 т. 2, по реда на  чл. 22 ал. 3 т. 4 от ЗНО. 
Такса за участие: 240 лв., включително ДДС. За членове на РК София-град и София-област - 50 лв., включително ДДС (с отстъпка от 80%).
Забележка: Преференции в цената ползват само членове на РК София-град и София-област към КНОБ, платили членски внос за 2013 г.
Цената включва: лекции в зала с мултимедия, синхронен превод, 2 кафе-паузи.
Брой на участниците в семинара: до 120.
Регистрация за участие: с изпратена Регистрационна карта на имейла на РК София-град и София-област. Регистрационна карта може да се изтегли от
ТУК.
Попълнената регистрационна карта изпратете на е-mail: src.ciab@geobiz.net      
Краен срок за подаване на Регистрационна карта, придружена с платежно нареждане за внесена такса за участие в семинара (240/50 лв.) - най-късно до 08.04.2013 г. (понеделник).
Плащане по банков път:
ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ,     
IBAN: BG72BPBI79421079501605,BIС: BPBIBGSF
КНОБ - РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ
ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ: ТАКСА СЕМИНАР на: 11.04.2013г.
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ .................................................................
ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ ОТ (ИМЕ НА ФИРМА) ..................................................
Формуляр за платежно нареждане може да се  изтегли от
ТУК.
ВНИМАНИЕ: Желаещите да посетят семинара, могат да направят справка на телефоните на офиса: 02/ 986 47 1602/ 986 47 16, 0884 440 9900884 440 990 и на e-mail: src.ciab@geobiz.net -  Райна Бойдева -  технически секретар.  

* * * * *

  ПОКАНА за ДЕНЯ на ОЦЕНИТЕЛЯ

Съветът на Регионална колегия  София  град и София област към Камарата на независимите оценители в България ви кани на празненство по случай ДЕНЯ НА НЕЗАВИСИМИЯ ОЦЕНИТЕЛ, на 22.03.2013 г. (петък), от 19.00 ч., в клуб - ресторант "Народно събрание", с вход откъм "Ротондата” (намираща се на гърба на Гранд хотел „Шератон”). За редовните членове  на Регионална колегия София град и София област кувертът е 15 лв. За редовни членове на РК София град и София област се считат платилите членски внос за 2013 г. до 21.03.2013 г.  За повече информация кликнете ТУК.

  

 * * * * *

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на Регионална колегия (РK) София град и област  към КНОБ на основание чл. 30 (5) от Устава на КНОБ и чл.13 (3) от Правилника  за учредяването, устройството и дейността на РК на КНОБ и с решение на СРК на РК София град и област (Протокол № 88/06.02.2013 г.), свиква Общо събрание (ОС) в гр. София на 13.04.2013 г., в 09.30 часа в Зала „София”, в сградата на Български Червен Кръст (бившия хотел "Орбита") на  бул.”Джеймс Баучер” №76, квартал Лозенец, до хотел "Кемпински Зографски". Регистрацията започва в 08.30 ч. на 13 април 2013 г.  във фоайето пред  зала „София”. При липса на кворум на основание чл.14 (1) от Правилника  за учредяването, устройството и дейността на РК на КНОБ, събранието се отлага с един час и се провежда в същия ден на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.
Общото събрание ще се проведе  при следния дневен ред:
1. Приемане на дневния ред на ОС.
2. Избор на Председател и Временни комисии на ОС.
3. Отчет на Председателя на Съвета на РК за дейността за 2012 г.
4. Отчет на Контрольора на РК за 2012 г.
5. Обсъждане и приемане на Програма за дейността на РК за 2013 г.
6. Обсъждане  и приемане на Бюджета на РК за 2013 г.
7. Разни.
С право на глас на Отчетното събрание на Регионална колегия София град и област за 2012 г. могат да присъстват само редовните членове на Регионалната колегия, платили членския си внос за 2013 г. Срокът за плащане на членския внос е 31.03.2013 г.
    
Документи за участие в общото събрание: Поканата може да намерите
ТУК. Регистрационната карта може да намерите ТУК. Пълномощно може да намерите ТУК.

 

  * * * * *

 УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Срокът за плащане на членския внос за 2013 г. изтича на 31.03.2013 г. Размерът на членския внос е 120 лв. Заплащането на членския внос се извършва  по банков път. В платежното нареждане в основанието за внасяне се вписват задължително:
1. Трите имена на вносителя - Наименование на фирмата вносител, адрес, ЕИК, ДДС номер, МОЛ, в случай, че членския внос се внася чрез фирма, или  ЕГН  -  в случай, че  вносителят е физическо лице (данните са необходими за издаване на фактури)
2. Основание за превод: ”Членски внос за 2013 год. на ..........(трите имена на лицето)"
Всички членове на РК София-град и София-област заплащат членския си внос по банковата сметка на Регионалната колегия, а именно:
КНОБ - РК София град и София област
IBAN: BG72 BPBI 7942 1079 5016 05
BIC: BPBIBGSF
Банка: Юробанка и Еф Джи България АД
 

 * * * * *

 Важни дати на мероприятия, в процес на организация от Регионална колегия София град и София област към КНОБ:

01-03.03.2013 г. - Разширено заседание на Съвета на Регионалната колегия с  членовете на работните комисии.

16.03.2013 г.  - Семинар  на тема: Актуални въпроси за оценители и вещи лица-съдебни eксперти, с лектори: Проф.д-р хонорис кауза Иван Душанов и маг.ик.Божидар Кънев.

22.03.2013 г. - Тържествено честване на "Ден на оценителя", от 19 часа, в ресторант "Клуб Народно събрание".

11.04.2013 г. - Семинар на тема: Международни стандарти, с лектор Крис Торн - технически директор на IVS.

13.04.2013 г. - Отчетно събрание на регионална колегия София град и София област за 2012 г.

08-09.06.2013 г. - Мандатно Общо Събрание на КНОБ.

С право на глас на Отчетно събрание на Регионална колегия София град и София област за 2012 г. и Мандатно общо събрание на КНОБ, както и на всички мероприятия с преференции в цената,  могат да присъстват само редовните членове на Регионалната колегия, платили членския си внос за 2013 г. Срокът за плащане на членския внос е 31.03.2013 г.
Банковата сметка на Регионалната колегия е:
КНОБ - РК София град и София област
IBAN: BG72 BPBI 7942 1079 5016 05
BIC: BPBIBGSF
Банка: Юробанка и Еф Джи България АД
 

 * * * * *

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,  

 РК СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ КЪМ КНОБ ПРЕДЛАГА НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ СЕМИНАР НА ТЕМА:

 „Актуални въпроси за оценители  и вещи лица-съдебни експерти (икономически, финансови и счетоводни експерти)”.
Семинарът има за цел :
- да направи актуален преглед на нормативната база: Закон за счетоводството, Международни стандарти за финансови отчети (Международни счетоводни стандарти, Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия), Основни положения за изготвянето и представянето на финансовите отчети;
- да разгледа актуални въпроси на стандартизацията в счетоводството, като източник на информация за нуждите на оценителската дейност;
- да запознае с оценяване по справедлива стойност - МСФО 13;
- да запознае със Закона за независимия оценител,  договора за възлагане  на оценка,  участие на независимия оценител в процедурите по граждански дела в триинстанционното съдебно производство и др.;
- да запознае с реда за възлагане на оценки в наказателните производства по реда и условията на НПК, с  правата, задълженията и отговорностите на независимия оценител, в качеството му на вещо лице.
ЛЕКТОРИ:
Проф. д-р на ик. науки Иван Душанов, почетен доктор на Стопанска академия ”Димитър Апостолов Ценов” - гр. Свищов, преподавател в УНСС по финансово счетоводство и международни счетоводни стандарти, председател на Сдружение съдебно-счетоводни експертизи в Република България и Съюз на счетоводителите в България.
Магистър Божидар Кънев, хоноруван преподавател в Институт за следдипломна квалификация при УНСС по дисциплината "Статут на вещото лице в гражданското и наказателно досъдебно и съдебно производство", зам. председател на Сдружение съдебно-счетоводни експерти в Република България,  контрольор на РК София град и София област към Камарата на независимите оценители в България (КНОБ), член-учредител на КНОБ.
Подробна програма може да изтеглите от
ТУК.                         
Дата: 16.03.2013 год. (събота).
Място:  гр.София. Залата ще бъде съобщена допълнително  на участниците в семинара, подали Регистрационни карти и заплатили таксата за участие.
На всички участници в семинара ще се издаде удостоверение, което се зачита за изпълнение задължението на независимите оценители по чл. 18, т. 2, по реда на  чл. 22, ал. 3, т. 4 от ЗНО.
Такса за участие: 192 лв. с ДДС.
144 лв. с ДДС - за членове на КНОБ, с отстъпка от 25%.
 96 лв. с ДДС - за членове на РК София-град и София-област, с отстъпка от 50%.
Забележка: Преференции  в цената ползват само членове на   РК София-град и София-област и КНОБ, платили членски внос за 2013 г.
Цената включва: лекции в зала с мултимедия, работни материали, 2 кафе-паузи и лек обяд.
Брой на участниците в семинара: до 50
Регистрация за участие: с изпратена Регистрационна карта на имейла на РК София град и София област.
Регистрационна карта може да се изтегли от
ТУК.

Попълнената регистрационна карта изпратете на е-mail: src.ciab@geobiz.net      
Краен срок за подаване на Регистрационна карта, придружена с платежно нареждане за внесена такса за участие в семинара (96/144/192 лв.) най-късно до 11.03.2013 г. (понеделник).
Плащане по банков път:  ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ,     
IBAN: BG72BPBI79421079501605,BIС: BPBIBGSF
КНОБ - РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ
ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ: ТАКСА СЕМИНАР на: 16.03.2013г.
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ .................................................................
ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ ОТ (ИМЕ НА ФИРМА) ..................................................
Формуляр за платежно нареждане за стойността на семинара  може да се  изтегли от 
ТУК.
ВНИМАНИЕ: Желаещите да посетят семинара, могат да направят справка на телефоните на офиса: 02/ 986 47 1602/ 986 47 16, 0884 440 9900884 440 990 и на e-mail:
src.ciab@geobiz.net -  Райна Бойдева -  технически секретар.   
 
 

 * * * * *

Институтът за следдипломна квалификация към УНСС организира обучение за придобиване на професионални квалификации.  За повече информация кликнете ТУК

   * * * * *

Офисът на Регионална колегия София-град и София-област е на адрес:
София-1000, пл.”Славейков” № 6 ет.ІІ, офис № 13.
Работно време на офиса:
Понеделник - петък - 09:30-17:30 ч.
По всички въпроси можете да се обръщате към техническия секретар Райна Бойдева на тел: 02/986 47 1602/986 47 16 и 0884 440 9900884 440 990, e-mail:
src.ciab@geobiz.net; ЗА СПРАВКИ: 0888 45 58 450888 45 58 45
Сайт: www.ciab-sofia.com

 

  * * * * *

Регионална колегия София-град и София-област продължава да приема нови членове. Желаещите да станат членове на Регионалната колегия, трябва да са независими оценители, членове на КНОБ. Необходимо е да попълнят Регистрационна карта, по приложеният образец и да я подадат лично в офиса на Регионална колегия София-град и София-област или да я изпратят препоръчано на адрес:
София-1000, пл.”Славейков” № 6, ет.ІІ, офис № 13

Регистрационната карта можете да изтеглите от
ТУК

* * * * *

 

 

 

 

* * * * *

Уважаеми колеги,

Съветът на РК София-град и София-област към КНОБ Ви кани на Мандатно Общо събрание  на 29.03.2014  /събота/, в 11.00 часа в Голямата зала в сградата на Съюза на българските юристи на ул. „Пиротска” № 7, ет.2.

Регистрацията започва от 10 часа.


Вярваме, че голяма  част от членовете на  РК София-град и София-област ще участват лично. На Мандатното Общо събрание  ще бъде отчетена организационната и финансова дейност на Регионалната колегия за първият и мандат – от 24.03.2010 до 24.03.2014 г. Дневният ред на Общото  събрание вижте
ТУК   Моля, уведомете ни на имейла на РК София-град и София-област src.ciab@geobiz.net , относно Вашето присъствие - лично или чрез упълномощаване на наши колеги на Общото събрание. Искаме да Ви напомним, че срокът за плащане на членския внос е 31.03.2014 г. Всички необходими данни за превеждане по банков път на членския внос вижте ТУК

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

ЧЕСТИТ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА ОЦЕНИТЕЛЯ – 21.03.2014 г.!

ПОЖЕЛАВАМЕ НА ВАС И ВАШИТЕ СЕМЕЙСТВА ЗДРАВЕ, ЩАСТИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ УСПЕХИ!

Във връзка с Деня на оценителя, имаме удоволствието да Ви поканим след приключването на Общото събрание  на 29.03.2014 г. от 18.30 часа  на коктейл. Коктейлът сме организирали за Вас в ресторант „Централ” в сградата на Съюза българските юристи, ет.2.

За доброто ни настроение ще се погрижи диджей.

Всички членове на РК София-град и София-област са поканени да присъстват на коктейла безплатно.
Съвет на РК София-град и София-област

 

 

 

 

* * * * *

 

* * * * *

 

 

 

 

 

 

 

Powered by CMSimple | Template Design by NMuD