Регионална колегия София-град и област
ЗА НАС > ДОКУМЕНТИ > Програма

Програма

 

Програма
за дейността на РК София-град и София-област
през 2014 година


І. Административно-организационни дейности:
1.    Разработване на програма на РК София-град и София-област за 2013 г. и представянето й за утвърждаване от Общото събрание на регионалната колегия. 
2.    Изготвяне на план-график за работата на работните комисии към Съвета на регионалната колегия /СРК/ на РК София-град и София-област през 2014 година.
3.    Актуализиране и поддържане на уеб-сайта на РК София-град и София-област.
4.    Провеждане на заседания на СРК минимум веднъж месечно, в т.ч. при необходимост съвместно с Председателите и/или с членовете на работните комисии към СРК.
5.    Продължаване на текущото попълване на библиотеката на РК София-град и София-област с нормативни документи, стандарти, методологии, литература и др. Публикуване на уеб-сайта на Регионалната колегия на списък с разполагаемите материали в библиотеката.
6.    Съдействие на Клуба на оценителя, учреден от членове на регионалната колегия.
7.    Осъществяване и поддържане на тясно сътрудничество с останалите Регионални Колегии.

ІІ. Дейност, свързана с финансите и бюджета на регионалната колегия
С участието на СРК, оперативен счетоводител, техническия секретар на регионалната колегията и Работната комисия по бюджет и финанси към СРК се изготвят:
1.    Финансов Отчет по изпълнение на приетия Бюджет на РК София-град и София-област за 2013 г., обвързан с изпълнение на програмата за 2013 г. и представянето му за утвърждаване от ОС.
2.    Проекто-бюджет на РК София-град и София-област за 2014 г. и представянето му  за утвърждаване от Общото събрание.
3.    Текущи финансово-счетоводни справки  и анализи.

ІІІ. Дейност по обучението и повишаване квалификацията на оценителите:
 Осъществява се с участието на СРК, техническия секретар на регионалната колегията и Работната комисия по обучение и квалификация към СРК.
1.    Организиране и провеждане на семинари и курсове за повишаване квалификацията на оценителите, съгласно разработена „Програма на РК София-град и София-област по повишаване квалификацията на оценителите”.
2.    Организиране съвместно с КНОБ на курсове за придобиване на оценителска правоспособност, в съответствие с утвърдени от КНОБ Програми за обучение на оценители по различните оценителски правоспособности.
3.    Организиране на обсъждания, дискусии и срещи във формат „кръгла маса”.
4.    Осъществяване на сътрудничество с висши учебни заведения при изпълнението на „Програмата на РК София-град и София-област по обучението и повишаване квалификацията на оценителите” и избора на доказали се хабилитирани лектори, както и привличане на лектори сред оценителите с богат практически опит, с цел повишаване качеството на обучение и квалификация в РК София-град и София-област.

ІV. Международна дейност
Осъществява се с участието на СРК, техническия секретар на регионалната колегията и Работната комисия по международна дейност към СРК.
1.    Осъществяване  на контакти и мероприятия на оценителите от РК София-град и София-област с представители  на организации  на оценителите от Европейския съюз и съседни държави или български оценители, преминали курсове на обучение и квалификация в Европейски и Международни оценителски организации.
2.    Организиране на подготовката за семинари, обучения, кръгли маси за запознаване със специфични практики в областта на оценяването в България, Европа и света или нормативни документи, свързани с оценителската практика и международните стандарти.
3.    Проучване и осъществяване на сътрудничество с професионални организации на европейско и международно равнище, за привличане на чуждестранни лектори и възможности за обмяна на опит.
4.    РК София-град и София-област съвместно с КНОБ да се включва и кандидатства по Европейски проекти.


V. Дейност по Методология на оценяването
Осъществява се с участието на СРК, техническия секретар на регионалната колегията и Работната комисия по методологията на оценяването и оценителските стандарти към СРК.
1.    Вземане на участие в разработването на терминологичен речник.
2.    Вземане на участие в разработване на приложенията към приетите от КНОБ международни оценителски стандарти.
3.    Информиране на членовете на СРК за приетите международни стандарти и организиране на семинари или кръгли маси за запознаване с тях или за разясняването им
4.    Организиране на семинари по въпроси свързани с международните стандарти.
5.    Организиране на кръгли маси за обсъждане на въпроси, възникващи от прилагането на международните стандарти.
6.    Разработване на методически указания за оценителската практика, изработка на брошури и други материали.


VІ. Дейност по нормативната уредба
Осъществява се от Работната комисия по нормативната уредба към СРК, съвместно със СРК и други членове на РК София-град и София-област, относно конкретно поставени задачи.
1.    Оформяне и предоставяне на правни становища по постъпили в СРК питания, въпроси, писма и материали, както и тълкуване на правни казуси относно прилагането на нормативните документи, регламентиращи оценителската дейност, в т.ч. и подготовка на проекти за решения при необходимост за приемането им от Съвета на СРК.
2.    Обобщаване на писмени предложения от членове на СРК за промени в  нормативната уредба, регламентираща дейността на КНОБ и СРК.
3.    Преглед и съгласуване на документи, регламентиращи взаимодействие  и сътрудничество между СРК и други партньорски организации  - меморандуми, договори за сътрудничество, рамкови договори.

VІІ. Дейност по връзки с обществеността и инситуциите:
Осъществява се от СРК, техническия секретар и от Работната комисия за връзка с обществеността и инситуциите и със съдействието на всички членове на РК София-град и София-област.
1.    Осъществяване контакт с институции, които ползват оценителски услуги чрез организиране на срещи и кръгли маси свързани с дейността на оценителите.
2.    Организиране на срещи на членовете на РК София-град и София-област с ръководството на РК по проблеми, свързани с оценителската практика.
3.    Организиране на срещи и съвместни мероприятия с другите регионални колегии към КНОБ с цел поддържане добри отношения в дух на колегиалност и взаимнопомощ .


Програмата за дейността на РК София-град и София-област през 2014 г. е обсъдена и приета на ОС на РК София-град и София-област проведено на 29.03.2014 г. Програмата е обезпечена с необходимия финансов ресурс в приетия на ОС Бюджет на РК София-град и София-област за 2014 г.
 

 Програма

за дейността на РК София-град и София-област към КНОБ през  2013 г.

І. Административно-организационни дейности:
Осъществяват се от СРК и техническия секретар на РК София-град и София-област.
1.    Разработване на програма на РК София-град и София-област за 2013 г. и представянето й за утвърждаване от Общото събрание на регионалната колегия. 
2.    Изготвяне на план-график за работата на работните комисии към Съвета на регионалната колегия /СРК/ на РК София-град и София-област през 2013 година.
3.    . Обновяване и поддържане на уеб-сайта на РК София-град и София-област.
4.    Провеждане на заседания на СРК минимум веднъж месечно, в т.ч. при необходимост съвместно с Председателите и/или с членовете на работните комисии към СРК.
5.    Продължаване на текущото попълване на библиотеката на РК София-град и София-област с нормативни документи, стандарти, методологии, литература, вкл. и от СМСО и др. Публикуване на уеб-сайта на Регионалната колегия на списък с разполагаемите материали в библиотеката.
6.    Издаване на информационен бюлетин по проблемите на оценителската дейност.
7.    Съдействие на Клуба на оценителя, учреден от членове на регионалната колегия.
8.    Осъществяване и поддържане на тясно сътрудничество с останалите Регионални Колегии.

ІІ. Дейност, свързана с финансите и бюджета на регионалната колегия
Осъществява се от членовете на СРК, оперативен счетоводител, техническия секретар и Ресорния отговорник по бюджет и финанси към СРК относно изготвянето на:
1.    Финансов Отчет по изпълнение на приетия Бюджет на РК София-град и София-област за 2012 г., обвързан с изпълнение на програмата за 2012 г. и представянето му за утвърждаване от ОС.
2.    Проекто-бюджет на РК София-град и София-област за 2013 г. и представянето му за утвърждаване от Общото събрание.
3.    Текущи финансово-счетоводни справки  и анализи.

ІІІ. Дейност по обучението и повишаване квалификацията на оценителите:
 Осъществява се от СРК, техническия секретар и Работната комисия по обучение и квалификация към СРК.
1.    Организиране и провеждане на семинари и курсове за повишаване квалификацията на оценителите, съгласно разработена „Програма на РК София-град и София-област по повишаване квалификацията на оценителите”.
2.    Организиране на курсове за придобиване на оценителска правоспособност, в съответствие с утвърдени от КНОБ „Програми за обучение на оценители” по различните оценителски правоспособности.
3.    Организиране на обсъждания, дискусии и срещи във формат „кръгла маса”, свързани с въпроси от оценителската дейност .
4.    Организиране на рубрика в уеб-сайта на РК София-град и София-област за въпроси и отговори  по различни проблеми в областта на оценителската практика.
5.    Осъществяване на сътрудничество с висши учебни заведения при изпълнението на „Програмата на РК София-град и София-област по обучението и повишаване квалификацията на оценителите” и избора на доказали се хабилитирани лектори, както и привличане на лектори сред оценителите с богат практически опит, с цел повишаване качеството на обучение и квалификация в РК София-град и София-област.
6.    Предоставяне на другите регионални колегии на програми за  квалификационни курсове и семинари,  успешно проведени от РК София-град и София-област.
7.    Поддържане  на електронен регистър за преминати квалификационни курсове и семинари от членовете на РК София-град и София-област.

ІV. Международна дейност
Осъществява се от СРК, техническия секретар и Работната комисия по международна дейност към СРК.
1.    Осъществяване  на контакти и мероприятия на оценителите от РК София-град и София-област с представители  на организации  на оценителите от Европейския съюз и съседни държави или български оценители, преминали курсове на обучение и квалификация в Европейски и Международни оценителски организации.
2.    Организиране на подготовката за семинари, обучения, кръгли маси за запознаване със специфични практики в областта на оценяването в България, Европа и света или нормативни документи, свързани с оценителската практика и международните стандарти.
3.    Проучване и осъществяване на сътрудничество с професионални организации на европейско и международно равнище, за привличане на чуждестранни лектори и възможности за обмяна на опит.

V. Дейност по Методология и стандарти за оценяване
Осъществява се от СРК, техническия секретар и Работната комисия по Методология и стандарти за оценяване към СРК.
1.    Участие в разработването на терминологичен речник.
2.    Участие в разработване на приложенията към приетите от ОС на КНОБ международни оценителски стандарти.
3.    Организиране на семинари и кръгли маси за запознаване с Международните стандарти за оценяване, за тяхното разясняване и за обсъждане на въпроси, възникващи от прилагането им.
4.    Включване в библиотеката на РК София-град и София-област  на международните и европейски стандарти в оригинален вид и/или преведени на български език
5.    Осигуряване на пълен достъп до документите издавани на Съюза по международни стандарти за оценяване.


VІ. Дейност по промяна и актуализиране на нормативната уредба
Осъществява се от СРК и от Работната комисия по нормативната уредба към СРК и членове на РК София-град и София-област, относно конкретно поставени задачи.
1.    Попълване състава на Работната  комисия към СРК .
2.    Оформяне и предоставяне на правни становища по постъпили в СРК питания, въпроси, писма и материали. Тълкуване на правни казуси относно прилагането на нормативните документи, регламентиращи оценителската дейност, в т.ч. и подготовка на проекти за решения за приемането им от СРК.
3.    Обобщаване на писмени предложения от членове на РК София-град и София-област за промени в  нормативната уредба, регламентираща дейността на КНОБ и Регионалните колегии.
4.    Преглед и съгласуване на документи, регламентиращи взаимодействието и сътрудничеството  между РК София-град и София-област и други партньорски организации  - меморандуми, договори за сътрудничество, рамкови договори.

VІІ. Дейност по връзки с обществеността и инситуциите:
Осъществява се от СРК, техническия секретар и от Работната комисия за връзка с обществеността и инситуциите и със съдействието на всички членове на РК София-град и София-област.
1.    Осъществяване контакт с институции, които ползват оценителски услуги чрез организиране на срещи и кръгли маси свързани с дейността на оценителите.
2.    Организиране на срещи на членовете на РК София-град и София-област с ръководството на РК по проблеми, свързани с оценителската практика.
3.    Организиране на срещи с другите регионални колегии към КНОБ с цел поддържане добри отношения в дух на колегиалност и взаимнопомощ .


Проекто-програмата за дейността на РК София-град и София-област през 2013 г. е обсъдена и приета на заседание на Съвета на РК София-град и София-област на 12.04.2013 г. Програмата е обезпечена с необходимия финансов ресурс в предложения Проект на Бюджет на РК София-град и София-област за 2013 г.
 

 

                                П Р О Г Р А М А                                       
за дейността на РК София-град и София-област
през  2012 година


І. Административно-организационни дейности:

1.    Разработване на програма на РК София-град и София-област за 2012 г. и представянето й за утвърждаване от Общото събрание на регионалната колегия. 
2.    Изготвяне на план-график за работата на работните комисии към Съвета на регионалната колегия /СРК/ на РК София-град и София-област през 2012 година.
3.    Актуализиране и поддържане на уеб-сайта на РК София-град и София-област.
4.    Провеждане на заседания на СРК минимум веднъж месечно, в т.ч. при необходимост съвместно с Председателите и/или с членовете на работните комисии към СРК.
5.    Продължаване на текущото попълване на библиотеката на РК София-град и София-област с нормативни документи, стандарти, методологии, литература и др. Публикуване на уеб-сайта на Регионалната колегия на списък с разполагаемите материали в библиотеката.
6.    Проучване на възможността за издаване на информационен бюлетин по проблемите на оценителската дейност.
7.    Съдействие на Клуба на оценителя, учреден от членове на регионалната колегия.
8.    Осъществяване и поддържане на тясно сътрудничество с останалите Регионални Колегии.

ІІ. Дейност, свързана с финансите и бюджета на регионалната колегия
С участието на СРК, оперативен счетоводител, техническия секретар на регионалната колегията и Работната комисия по бюджет и финанси към СРК се изготвят:
1.    Финансов Отчет по изпълнение на приетия Бюджет на РК София-град и София-област за 2011 г., обвързан с изпълнение на програмата за 2011 г. и представянето му за утвърждаване от ОС.
2.    Проекто-бюджет на РК София-град и София-област за 2012 г. и представянето му  за утвърждаване от Общото събрание.
3.    Текущи финансово-счетоводни справки  и анализи.

ІІІ. Дейност по обучението и повишаване квалификацията на оценителите:
 Осъществява се с участието на СРК, техническия секретар на регионалната колегията и Работната комисия по обучение и квалификация към СРК.
1.    Организиране и провеждане на семинари и курсове за повишаване квалификацията на оценителите, съгласно разработена „Програма на РК София-град и София-област по повишаване квалификацията на оценителите”.
2.    Организиране съвместно с КНОБ на курсове за придобиване на оценителска правоспособност, в съответствие с утвърдени от КНОБ Програми за обучение на оценители по различните оценителски правоспособности.
3.    Организиране на обсъждания, дискусии и срещи във формат „кръгла маса”.
4.    Организиране на рубрика в уеб-сайта на РК София-град и София-област за въпроси и отговори  по различни проблеми в областта на оценителската практика.
5.    Осъществяване на сътрудничество с висши учебни заведения при изпълнението на „Програмата на РК София-град и София-област по обучението и повишаване квалификацията на оценителите” и избора на доказали се хабилитирани лектори, както и привличане на лектори сред оценителите с богат практически опит, с цел повишаване качеството на обучение и квалификация в РК София-град и София-област.
6.    Поддържане  на електронен регистър за преминати квалификационни курсове и семинари от членовете на РК София-град и София-област.

ІV. Международна дейност
Осъществява се с участието на СРК, техническия секретар на регионалната колегията и Работната комисия по международна дейност към СРК.
1.    Осъществяване  на контакти и мероприятия на оценителите от РК София-град и София-област с представители  на организации  на оценителите от Европейския съюз и съседни държави или български оценители, преминали курсове на обучение и квалификация в Европейски и Международни оценителски организации.
2.    Организиране на подготовката за семинари, обучения, кръгли маси за запознаване със специфични практики в областта на оценяването в България, Европа и света или нормативни документи, свързани с оценителската практика.
3.    Проучване и осъществяване на сътрудничество с професионални организации на европейско и международно равнище, за привличане на чуждестранни лектори и възможности за обмяна на опит.

V. Дейност по Методология на оценяването

Осъществява се с участието на СРК, техническия секретар на регионалната колегията и Работната комисия по методологията на оценяването и оценителските стандарти към СРК.
1.    Вземане на участие в разработването на терминологичен речник.
2.    Вземане на участие в разработване на приложения към приетите от КНОБ международни оценителски стандарти.
3.    Изработване на становище относно разработваната и предстояща за разглеждане на Общото събрание на КНОБ Методика за остойностяване на оценителските услуги, след публикуването й на уеб-сайта на КНОБ.
4.    Изготвяне на становище на РК София-град и София-област относно „Правила за отчитане на дейността на независимите оценители”, съгласно чл. 10, ал. 2 от ЗНО.
5.    Информиране на членовете на СРК за приетите международни стандарти и организиране на семинари или кръгли маси за запознаване с тях или за разясняването им.
6.    Включване на линкове на уеб-сайта на РК София-град и София-област  към уеб-сайта на КНОБ, в който ще се публикуват приетите от КНОБ оценителски международни и европейски стандарти.
7.    Включване при възможност /в съответствие с договореното от КНОБ/ в библиотеката на РК София-град и София-област  на международните и европейски стандарти в оригинален вид и преведен на български език
8.    Организиране на кръгла маса за обсъждане на въпроси, възникващи от прилагането на международните стандарти.

VІ. Дейност по нормативната уредба
Осъществява се от Работната комисия по нормативната уредба към СРК, съвместно със СРК и други членове на РК София-град и София-област, относно конкретно поставени задачи.
1.    Подготвяне на предложения за промени в ЗНО, Устава на КНОБ и другите вътрешно-нормативни документи и внасянето им за одобрение от ОС на КНОБ.
2.    Разработване от РК София-град и София-област и внасяне за разглеждане в останалите Регионални колегии и Работната група по „Организационно укрепване и регионални колегии” към  УС на КНОБ на Проект на Правилник за дейността на регионалните колегии и анализиране и обобщаване на всички получени становищата по Проекта.
3.    Внасяне от РК София-град и София-област на окончателен Проект на Правилник за дейността на регионалните колегии за одобрение  от ОС на КНОБ през м. юни 2012 г.
4.    Организиране и провеждане на кръгла маса с участие на представители на всички регионални колегии  по въпроси, свързани с нормативната уредба и организационни въпроси, свързани с дейността на Регионалните колегии.

VІІ. Дейност по издигане престижа на професията и защита от нелоялна конкуренция:
Осъществява се  от СРК, със съдействието на всички членове на РК София-град и София-област.
1.    Организиране и  провеждане на работни срещи, кръгли маси или други подходящи мероприятия   на членове на РК София-град и София-област с възложители на оценки, местни, областни и държавни институции, банки, органи на съдебната система по въпроси и проблеми свързани с оценителската дейност в България и условията при които се извършва възлагането на оценки.
2.    Организиране на работна среща на оценители от РК София-град и София-област с членове на УС, КС и КПЕ на КНОБ по въпроси на монополизма в оценяването.
3.    Популяризиране дейността и значимостта на РК София-град и София-област, преди всичко в общественото бизнес пространство.
4.    Подписване на меморандуми, договори за сътрудничество и други рамкови отношения, с цел подпомагане пряката дейност на Регионалната Колегия и оценителската работа на отделните нейни членове.

Проекто- програмата за дейността на РК София-град и София-област през 2012 г. е обсъдена и приета на заседание на ОС на 19.05.2012г. Програмата е обезпечена с необходимия финансов ресурс в предложения Проект на Бюджет на РК София-град и София-област за 2012 г.
 

 

П Р О Г Р А М А
за дейността на РК София-град и София-област
за периода май 2011-май 2012 година

приета на ОС на РК София-град и София-област на 30.04.2011 г.

І. Административно-организационни дейности:
1. Завършване  окомплектоването на офиса на РК с необходимата техника за осъществяване на целодневна работа.
2. Разработване на проект за бюджет на РК за 2011 г. и утвърждаването му от ОС преди приемане на бюджета на КНОБ.
3. Обсъждане за допълнение и изменение на Правилника за документооборота, счетоводната политика и Правилника за устройство и дейността на Регионалните колегии, и внасяне на предложения в КНОБ за утвърждаването им.
4. Изготвяне на план-график за работата на работните групи към Съвета на РК София-град и София-област за периода май 2011-май 2012 година.
5. Поддържане на уеб-сайта на РК София-град и София-област.
6. Организиране на форум в уеб-сайта на РК София-град и София-област.
7. Изработване и въвеждане на процедура по избор на учебни програми, теми, преподавателски екипи, лектори и всички съпътстващи административно-организационни дейности по провеждането на семинари, курсове и кръгли маси.
8. Провеждане на организационни заседания на Съвета на РК веднъж месечно, включително и съвместно с Работните групи към Съвета на РК.
9. Съвместно с КНОБ създаване на библиотека с нормативни документи, стандарти, методологии, литература и др.

ІІ. Дейност по обучението и повишаване квалификацията на оценителите:
1. Организиране и провеждане на семинари за повишаване квалификацията на оценителите, съгласно разработена  от Работната група по обучение и квалификация и приета от Съвета на РК „Програма на РК София-град и София-област по обучението и повишаване квалификацията на оценителите” и в съответствие с изисквания към професията „оценител” и Програмите за повишаване на квалификацията на независимите оценители, разработени от КНОБ.
2. Организиране на курсове за опресняване и повишаване знанията на оценителите в съответствие с програмата за повишаване на квалификацията на независимите оценители, разработени от РК София-град и София-област и одобрени от КНОБ.
3. Съвместно с КНОБ,  организиране на курсове за придобиване на оценителска правоспособност, в съответствие с утвърдениот КНОБ Програми за обучение на оценители по различните специалности.
4. Организиране на срещи във формат „кръгла маса” с възможно максимален брой участници по въпроси, свързани с оценителската практика.
5. Създаване на рубрика на уеб-сайта на РК София-град и София-област за въпроси по различни проблеми в областта на оценителската практика.
6. Осъществяване на сътрудничество с висши учебни заведения при изпълнението на „Програмата на РК София-град и София-област по обучението и повишаване квалификацията на оценителите” и избора на лектори, с цел повишаване качеството на обучение и квалификация в РК София-град и София-област.
7. Въвеждане на документ (квалификационна книжка) и създаване на електронен регистър за вписване на преминати обучения.

ІІІ. Международна дейност
1. Организиране  от Работната група по международна дейност към Съвета на РК, на срещи на оценителите от София-град и София-област с представители  на организации  на оценителите от Европейския съюз и съседни държави или български оценители, преминали курсове на обучение и квалификация в Европейски и международни оценителски организации.
2. Организиране на подготовката за семинари, обучения, кръгли маси за запознаване със специфични практики в областта на оценяването в България, Европа и света или нормативни документи, свързани с оценителската практика.
3. Проучване на възможности за сътрудничество с професионални организации на европейско и международно равнище, за привличане на чуждестранни лектори и възможности за обмяна на опит.
ІV. Дейност по Методология на оценяването
1. Съвместно с Работната група по методологията на оценяването към Съвета на РК  внасяне на становище в КНОБ за препоръчителни оценителски стандарти и участие в разискванията по тях.
2. Изработване на становище относно разработваната и предстояща за разглеждане на Общото събрание на КНОБ Методика за остойностяване на оценителските услуги, след публикуването й на уеб-сайта на КНОБ.
3. Участие на представители на РК София-град и София-област в разискванията по разработване на Правила за отчитане на дейността на независимите оценители съгласно чл. 10, ал. 2 от ЗНО.

V. Дейност по нормативната уредба:
1. Изготвяне и внасяне в КНОБ на становища за изменения и допълнения в ЗНО, Устава и другите вътрешно-нормативни документи при необходимост.
2. Обобщаване на мнения на членове на РК по предложени промени в ЗНО, Устава и другите вътрешно-нормативни документи и представянето им в КНОБ.
3. Отразяване на настъпили промени в нормативната уредба, свързана с оценителската дейност и публикуване на уеб-сайта на РК София-град и София-област.
4. Утвърждаване на Правилник за дейността на работните групи към Съвета на РК, одобрен и приет от Съвета на  РК София-град и София-област.

VІ. Дейност по издигане престижа на професията и защита от нелоялна конкуренция:
1. Организиране и  провеждане на семинари, работни срещи и кръгли маси  на оценителите от София-град и София-област с възложители на оценки, местни, областни и държавни институции, банки, органи на съдебната система по въпроси и проблеми свързани с оценителската дейност в България.
2. Организиране на работни срещи с ръководствата на останалите регионални колегии.
3. Организиране на работна среща на оценители от РК София-град и София-област с членове на УС на КНОБ по въпроси на монополизма в оценяването.
4. Подпомагане дейността на работните групи към РК за организиране на изнесени семинари и кръгли маси извън София с цел изграждане дух на единна оценителска общност в РК (teаm building).
5. Работа в посока популяризиране на РК София-град и София-област и подобряване и издигане престижа на регулираната професия „оценител”.
6. Осъществяване на сътрудничество с браншови организации в България.
           

 

Powered by CMSimple | Template Design by NMuD