Регионална колегия София-град и област
ЗА НАС

ЗА НАС

ДОБРЕ ДОШЛИ
на официалния сайт на Регионална колегия София-град и София-област!

 ВИЖТЕ АКТУАЛНИ НОВИНИ ТУК

Камара на независимите оценители в България (КНОБ) – Регионална колегия София-град и София-област е учредена на 31.08.2009 г. в София и e утвърдена от УС на КНОБ на  24.03.2010 г.  Регионална колегия София-град и София-област е сдружение на доброволен принцип на независими оценители, членове на КНОБ.  Регионалната колегия не е юридическо лице, но формира и изпълнява собствен бюджет.

Банковата ни сметка е:
ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ
IBAN на получателя BG72BPBI79421079501605
BIC на банката на получателя  BPBIBGSF
КНОБ - РK София-град и София-област

Регионална колегия София-град и София-област организира своята дейност в съответствие със Закона за независимите оценители (обнародван в ДВ бр. 98 от 14 ноември 2008 год., в сила от 15 декември 2008 год.) Устава на КНОБ (Приет на 10-11.03.2009 г. на Учредителното събрание на КНОБ и Правилника за устройството и дейността на регионалните колегии на КНОБ (Приет на заседание на УС на КНОБ на 24-25.07.2009 г. и  допълнен на заседание на УС на КНОБ на 16.01.2010 г.).

Регионална колегия София-град и София-област застава зад следните водещи принципи, въз основа на които е изградена  нейната програма:
1. Демократичност и изборност;
2. Прозрачност при вземане на решенията;
3. Конструктивен диалог и колегиално единство;
4. Финансова прозрачност на управлението;
5. Ясни и аргументирани  критерии за встъпване и поддържане на членството в Регионалната колегия;
6. Ангажираност на членовете на Регионалната колегия и градивно участие в нейната дейност;
7. Информираност на членовете на Регионалната колегия;
8. Равнопоставеност на членовете на Регионалната колегия;
9. Етично поведение и колегиални отношения между членовете на Регионалната колегия.

Powered by CMSimple | Template Design by NMuD